• หน่วยงานภายใน สำนักทะเบียนและวัดผล •
  - ส่วนผู้บริหาร

- ส่วนงานบริการ

- ส่วนงานวัดผลการศึกษา

- ส่วนงานผลิตเอกสาร

- ส่วนงานทะเบียนประวัติ

- ส่วนงานประมวลผล

- งานเลขานุการ