- ส่วนงานทะเบียนประวัติ -
 

   นาย ฤทธิรงค์ สัตยานุกูลกิจ
    หัวหน้าส่วนงาน
 

   นาย สายันต์ แก้วงาม
   เจ้าหน้าที่
 

   นางสาว สุฑาทิพย์ อินทวัฒน์
   เจ้าหน้าที่
 

   นาย อุดมศักดิ์ ชลาไทย
   เจ้าหน้าที่
 

   นางสาว เทียนทอง วงษ์ดี
   เจ้าหน้าที่
 

   นางสาว สุภาวดี พรสิงห์
  
เจ้าหน้าที่
 
 
 

   นางสาว จินดาพร วิจิตรโท
   เจ้าหน้าที่