- ส่วนงานบริหาร -
 

   อาจารย์ สุรเดช พฤกษมาศ
    ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล
 

   นาย ฤทธิรงค์ สัตยานุกูลกิจ
   รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล