- ส่วนงานวัดผลการศึกษา -
 

   นาย นภจร ศรีวสุมดี
    หัวหน้าส่วนงาน
 

   นาย อภิชาติ แสงเทียน
   เจ้าหน้าที่
 

   นางสาว อรณัญช์ พรจิรากุล
   เจ้าหน้าที่
 

   นาง ลินดา จั่นเพ็ชร์
   เจ้าหน้าที่
 

   นาง ศศิชา กุลจิตติวงศ์ธร
   เจ้าหน้าที่
 

   นางสาว พิชชาอร สืบมาก
   เจ้าหน้าที่
 

   นางสาว สุภากร ภูลลาพ
   เจ้าหน้าที่