- ส่วนงานประมวลผล -
 

   นางสาว รัตนา สุขทิพย์คงคา
    โปรแกรมเมอร์ / ดูแลระบบ
 

   นางสาว สกุณา ธรรมสว่างสุข
   หัวหน้าส่วนงาน
 

   นางสาว จันทิมา อังคณากุล
   เจ้าหน้าที่
 

   นางสาว อภิสรา ดีเมฆ
   เจ้าหน้าที่
 

   นางสาว สุรีย์ ปลื้มปรีดีวงศ์
   เจ้าหน้าที่
 

   นางสาว ธิดาพร หวินกำปัง
   เจ้าหน้าที่
 
 

   นางสาว ดวงใจ โอษฐ์งาม
   เจ้าหน้าที่
 

   นาย รัชพล สำราญใจ
   เจ้าหน้าที่