แผนการเรียน
   แสดงข้อมูล    โครงสร้างหลักสูตร   แผนการเรียน
   ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ
   คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
   หลักสูตร : การประชาสัมพันธ์

 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
นศม.140601 ทฤษฎีการสื่อสาร
 Communication Theory
    3 (3-0-0)
นศม.140602 การนำเสนอการวิเคราะห์กรณีศึกษา
 Written Analysis of Cases
    3 (3-0-0)
นศม.140603 หลักการบริหารเปรียบเทียบ
 Comparative Management Principles
    3 (3-0-0)
นศม.140604 การบริหารการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
 Strategic Communication Management
    3 (3-0-0)
รวม  4  รายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล