อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสยาม :'ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ คู่วิสัยทัศน์สากล'
< เมนู >
< บริการนักศึกษา >
< ข่าวประกาศ >
< ขอเอกสารทางการศึกษา >
< รายงานการประเมินตนเอง >
สรุปแผนการดำเนิืนงาน
ของสำนักทะเบียน
< ข่าวประชาสัมพันธ์ >
 
 
   •ประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคพิเศษ/2557  
การปิดกลุ่มเรียนภาคพิเศษ B   Click เพื่ออ่านรายละเอียด สำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 2/07/2558

 
   •ประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคพิเศษ/2557  
การปิดกลุ่มเรียนภาคพิเศษ A   Click เพื่ออ่านรายละเอียด
การปิดกลุ่มเรียนภาคพิเศษ A + B   
Click เพื่ออ่านรายละเอียด


 สำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 27/05/2558
 
   •ตารางกำหนดการกรอกแบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิตประจำปี 2557
ให้ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556-2557 ที่มารับชุดครุยวันวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2558 ให้มากรอกแบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิต ตามตารางที่กำหนด
  Click เพื่ออ่านกำหนดการ
  
แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

 สำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 28/05/2558
 
   •กำหนดการ การประเมินการเรียนการสอนรายวิชาออนไลน์ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557
ให้นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เข้าระบบประเมิน เพื่อทำการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์เป็นรายวิชา ได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 8 เมษายน 2558 หากนักศึกษาไม่ทำการประเมินการเรียนการสอนเป็นรายวิชา ตามกำหนดการดังกล่าว นักศึกษาจะไม่สามารถเห็นผลการเรียนของภาคการศึกษาที่ต้องประเมิน ดังนั้นควรดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์จะปิดในวันที่ 9 เมษายน 2558
  Click เพื่อทำการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์เป็นรายวิชา

 สำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 20/03/2558
 
    ประกาศรายชื่อนักศึกษาออกตามระเบียบวัดผล ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
นักศึกษาที่มีรายชื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยสยาม แต่ยังไม่ได้มาติดต่อเพื่อดำเนินการใดๆ กับทางสำนักทะเบียนและวัดผล ให้รีบมาติดต่อส่วนงานวัดผลการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล โดยด่วน หรือติดต่อขอคำปรึกษา โทร 0-2457-0068 ต่อ 5209,5129 กด 17-19     คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ
 สำนักทะเบียและวัดผล ประกาศเมื่อ 11/02/2558
 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
• จดหมายข่าวสำนักทะเบียน•
•ฉบับที่ 33
ภาคการศึกษาที่1/2558

จำนวนผู้อ่าน : 7565 ครั้ง
•ฉบับที่ 32
ภาคการศึกษาที่3/2557

จำนวนผู้อ่าน : 9348 ครั้ง
•ฉบับที่ 31
ภาคการศึกษาที่2/2557

จำนวนผู้อ่าน : 8944 ครั้ง
 
จำนวนผู้เข้าชม Web Site : 58157693 ครั้ง
       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผล อาคาร 12 ชั้น 1
02-457-0068 ต่อ 5129, 5208, 5209, 5136
E-Mail : reg2@siam.edu
Copyright © 2007 sis.siam.edu. All right reserved. This website was created by : Registration Office