• กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
กำหนดการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2560 นี้    ทั้งนี้ให้นักศึกษาตรวจสอบกำหนดการลงทะเบียนเรียนตามคณะ/สาขา/ชั้นปี  ได้ที่  Click เมนูปฏิทินการศึกษา
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 15/11/2560
 
      ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
รายชื่อผู้เข้าสอบและเลขที่นั่งสอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-12.00 น. และ 13.00 น.-16.30 น.
• ธรรมศึกษาตรี
• ธรรมศึกษาโท
• ธรรมศึกษาเอก

 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 07/11/2560
 
    • กำหนดการ การประเมินการเรียนการสอนรายวิชาออนไลน์ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560
ให้นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เข้าระบบประเมิน เพื่อทำการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์เป็นรายวิชา ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม - 18 พฤศจิกายน 2560 หากนักศึกษาไม่ทำการประเมินการเรียนการสอนเป็นรายวิชา ตามกำหนดการดังกล่าว นักศึกษาจะไม่สามารถเห็นผลการเรียนของภาคการศึกษาที่ต้องประเมิน ดังนั้นควรดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์จะปิดในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560    Click เพื่อทำการประเมิน
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 10/10/2560

 
     ประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560   
- ให้นักศึกษาตรวจสอบรายวิชา และกลุ่มเรียนที่มหาวิทยาลัยประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคการศึกษา 1/2560   Click เพื่ออ่านรายละเอียด
- กรณีที่กลุ่มเรียนของนักศึกษามีการประกาศปิดกลุ่มเรียน ให้นักศึกษาติดต่อ ส่วนงานประมวลผล สำนักทะเบียน โดยด่วน ! ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2560
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 23/09/2560
 
     ประกาศรายชื่อนักศึกษาออกตามระเบียบวัดผล ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 และภาคฤดูร้อน 2559
นักศึกษาที่มีรายชื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยสยาม แต่ยังไม่ได้มาติดต่อเพื่อดำเนินการใดๆ กับทางสำนักทะเบียนและวัดผล ให้รีบมาติดต่อส่วนงานวัดผลการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล โดยด่วน หรือติดต่อขอคำปรึกษา โทร 0-2457-0068 ต่อ 5209,5129 กด 17-19   คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ
 สำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 22/09/2560
 
 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2560(ด่วนมาก)
- มหาวิทยาลัยสยามได้พิจารณาและอนุมัติทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภททุนเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย และทุนสนับสนุนการศึกษา Click เพื่อดูรายชื่อนักศึกษาได้รับทุน - ให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาตามรายชื่อดังกล่าวดำเนินการดังนี้ Click ข้อปฏิบัติการรับทุน
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   31 สิงหาคม 2560

2. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่อง (คูปองทุนฯ)(ด่วนมาก)
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่อง (คูปองทุนฯ) • นักศึกษาที่ชำระเงินเอง ขอรับคูปองฯ ได้ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 19 ชั้น 1 • นักศึกษากองทุนฯ ติดต่อขอรับคูปองฯ ได้ที่สำนักแนะแนวและกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคาร 17 ชั้น 2
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   4 สิงหาคม 2560

3. กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560(ด่วนมาก)
กำหนดการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 2 – 9 สิงหาคม 2560 นี้ ทั้งนี้ให้นักศึกษาตรวจสอบกำหนดการลงทะเบียนเรียน ตามคณะ/สาขา/ชั้นปี ได้ที่ Click เมนูปฏิทินการศึกษา
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   18 กรกฏาคม 2560

4. ตรวจสอบรายชื่อสอบปลายภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 2559(ด่วนมาก)
ให้นักศึกษาทุกคณะ / สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ ที่นั่งสอบ และห้องสอบ ที่ เมนูตารางเรียน/ตารางสอบ กรณีนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อสอบ หรือเลขที่นั่งสอบ-ห้องสอบ ให้ติดต่อส่วนงาน ประมวลผล โดยด่วน!!
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   13 กรกฏาคม 2560

•ฉบับที่ 38
ภาคการศึกษาที่3/2559

จำนวนผู้อ่าน : 173 ครั้ง
•ฉบับที่ 37
ภาคการศึกษาที่2/2559

จำนวนผู้อ่าน : 97 ครั้ง
•ฉบับที่ 36
ภาคการศึกษาที่1/2559

จำนวนผู้อ่าน : 2341 ครั้ง
 
จำนวนผู้เข้าชม Web Site : 60099412 ครั้ง
       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผล อาคาร 12 ชั้น 1
02-457-0068 ต่อ 5129, 5208, 5209, 5136
E-Mail : reg2@siam.edu
Copyright © 2007 sis.siam.edu. All right reserved. This website was created by : Registration Office