ประกาศรายชื่อนักศึกษาออกตามระเบียบวัดผล ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557และภาคฤดูร้อน 2557
นักศึกษาที่มีรายชื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยสยาม แต่ยังไม่ได้มาติดต่อเพื่อดำเนินการใดๆ กับทางสำนักทะเบียนและวัดผล ให้รีบมาติดต่อส่วนงานวัดผลการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล โดยด่วน หรือติดต่อขอคำปรึกษา โทร 0-2457-0068 ต่อ 5209,5129 กด 17-19    Click เพื่อตรวจสอบรายชื่อ
 สำนักทะเบียและวัดผล ประกาศเมื่อ 23/11/2558
 
   • กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
กำหนดการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2558 นี้    ทั้งนี้ให้นักศึกษาตรวจสอบกำหนดการลงทะเบียนเรียนตามคณะ/สาขา/ชั้นปี  ได้ที่  Click เมนูปฏิทินการศึกษา
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 11/11/2558
 
   • ประกาศธรรมศึกษา
ให้นักศึกษาที่สมัครสอบความรู้ธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2558 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบความรู้ธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2558 ได้ที่บอร์ดหน้าอาคาร 12 หรือ Click เพื่อตรวจสอบรายชื่อ

 จากคณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ ประกาศเมื่อ 24/11/2558
 
    • ประกาศธรรมศึกษา
ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลทั่วไปสมัครสอบธรรมศึกษา สอบวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยสยาม สอบถามรายละเอียด และสมัครสอบได้ที่สำนักอธิการบดี อาคาร 12 ชั้น 1
(คุณประภาพร) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558       

จากคณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ ประกาศเมื่อ 21/10/2558
 
    • ตรวจสอบรายชื่อสอบกลางภาค ประจำปีการศึกษาที่ 1 / 2558
ให้นักศึกษาทุกคณะ/สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ ที่นั่งสอบ และห้องสอบ ได้ที่เมนู ตารางเรียน/สอบ กรณีนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อสอบ หรือเลขที่นั่งสอบ-ห้องสอบ ให้ติดต่อส่วนงานประมวลผล สำนักทะเบียนและวัดผล โดยด่วน !       

จากสำนักทะเบียน ประกาศเมื่อ 07/10/2558
 
 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ประกาศรายชื่อนักศึกษาออกตามระเบียบวัดผล ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่มีรายชื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยสยาม แต่ยังไม่ได้มาติดต่อเพื่อดำเนินการใดๆ กับทางสำนักทะเบียนและวัดผล ให้รีบมาติดต่อส่วนงานวัดผลการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล โดยด่วน หรือติดต่อขอคำปรึกษา โทร 0-2457-0068 ต่อ 5209,5129 กด 17-19 คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   23 พฤศจิกายน 2558

2. กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558(ด่วนที่สุด)
กำหนดการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2558 นี้ ทั้งนี้ให้นักศึกษาตรวจสอบกำหนดการลงทะเบียนเรียนตามคณะ/สาขา/ชั้นปี ได้ที่ "เมนูปฏิทินการศึกษา"
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   11 พฤศจิกายน 2558

3. ประกาศธรรมศึกษา(ด่วนมาก)
ให้นักศึกษาที่สมัครสอบความรู้ธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2558 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบความรู้ธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2558 ได้ที่บอร์ดหน้าอาคาร 12 หรือ คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศโดย   คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์   วันที่ประกาศ   24 พฤศจิกายน 2558

4. ประกาศธรรมศึกษา(ด่วน)
ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลทั่วไปสมัครสอบธรรมศึกษา สอบวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยสยาม สอบถามรายละเอียด และสมัครสอบได้ที่สำนักอธิการบดี อาคาร 12 ชั้น 1 (คุณประภาพร) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558
ประกาศโดย   คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์   วันที่ประกาศ   21 ตุลาคม 2558

5. ประกาศธรรมศึกษา(ด่วน)
ขอเชิญนักศึกษาที่สอบผ่านธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2556-2557 เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 น. รายงานตัวเข้าร่วมพิธีได้ที่สำนักอธิการบดี อาคาร 12 ชั้น 1 (คุณประภาพร) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558
ประกาศโดย   คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์   วันที่ประกาศ   21 ตุลาคม 2558

6. ประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคการศึกษาที่1 /2558(ด่วน)
- ให้นักศึกษาตรวจสอบรายวิชา และกลุ่มเรียนที่มหาวิทยาลัยประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคการศึกษkที่ 1/2558 Click ห้วข้อเพื่ออ่านรายละเอียด - กรณ๊ที่กลุ่มเรียนของนักศึกษามีการประกาศปิดเลุ่มเรียน ให้นักศึกษาติดต่อ ส่วนงานประมวลผล สำนักทะเบียน โดยด่วน ! ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   30 กันยายน 2558

7. ประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคพิเศษ B/2557(ด่วน)
การปิดกลุ่มเรียนภาคพิเศษ B
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   2 กรกฏาคม 2558

8. ประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคพิเศษ A /2557(ด่วน)
การปิดกลุ่มเรียนภาคพิเศษ A
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   27 พฤษภาคม 2558

9. ประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคพิเศษ A +B/2557(ด่วน)
การปิดกลุ่มเรียนภาคพิเศษ A + B
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   27 พฤษภาคม 2558

10. กำหนดการ การประเมินการเรียนการสอนรายวิชาออนไลน์ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557(ด่วน)
ให้นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เข้าระบบประเมิน เพื่อทำการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์เป็นรายวิชา ได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 8 เมษายน 2558 หากนักศึกษาไม่ทำการประเมินการเรียนการสอนเป็นรายวิชา ตามกำหนดการดังกล่าว นักศึกษาจะไม่สามารถเห็นผลการเรียนของภาคการศึกษาที่ต้องประเมิน ดังนั้นควรดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์จะปิดในวันที่ 9 เมษายน 2558
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   20 มีนาคม 2558

•ฉบับที่ 33
ภาคการศึกษาที่1/2558

จำนวนผู้อ่าน : 8021 ครั้ง
•ฉบับที่ 32
ภาคการศึกษาที่3/2557

จำนวนผู้อ่าน : 9433 ครั้ง
•ฉบับที่ 31
ภาคการศึกษาที่2/2557

จำนวนผู้อ่าน : 9010 ครั้ง
 
จำนวนผู้เข้าชม Web Site : 58281915 ครั้ง
       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผล อาคาร 12 ชั้น 1
02-457-0068 ต่อ 5129, 5208, 5209, 5136
E-Mail : reg2@siam.edu
Copyright © 2007 sis.siam.edu. All right reserved. This website was created by : Registration Office