ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559   
ให้นักศึกษาที่ได้รับทุนตรวจสอบรายชื่อที่ได้รับทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย และประเภททุนสนับสนุนการศึกษา โดยจะมีการรับทุนการศึกษา ในวันที่ 8 กันยายน 2559   Click เพื่ออ่านรายละเอียด
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 2/09/2559
 
     ประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 3/2558  
- ให้นักศึกษาตรวจสอบรายวิชา และกลุ่มเรียนที่มหาวิทยาลัยประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558   Click เพื่ออ่านรายละเอียด
- กรณีที่กลุ่มเรียนของนักศึกษามีการประกาศปิดเลุ่มเรียน ให้นักศึกษาติดต่อ ส่วนงานประมวลผล สำนักทะเบียน โดยด่วน ! ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 11/07/2559
 
   • กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
กำหนดการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2559 นี้    ทั้งนี้ให้นักศึกษาตรวจสอบกำหนดการลงทะเบียนเรียนตามคณะ/สาขา/ชั้นปี  ได้ที่  Click เมนูปฏิทินการศึกษา
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 28/06/2559
 
    • ตรวจสอบรายชื่อสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษาที่ 2 / 2558
ให้นักศึกษาทุกคณะ / สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ ที่นั่งสอบ และห้องสอบ ที่ เมนูตารางเรียน/ตารางสอบ กรณีนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อสอบ หรือเลขที่นั่งสอบ-ห้องสอบ ให้ติดต่อส่วนงานประมวลผล โดยด่วน!!    
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 29/04/2559

 
   • กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2558
กำหนดการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ประจำภาคการศึกษา 2558 (ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์) ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม – 6 พฤษภาคม 2559 นี้    ทั้งนี้ให้นักศึกษาตรวจสอบกำหนดการลงทะเบียนเรียนตามคณะ/สาขา/ชั้นปี  ได้ที่  Click เมนูปฏิทินการศึกษา
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 20/04/2559
 
 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 3/2558(ด่วนที่สุด)
-ให้นักศึกษาตรวจสอบรายวิชา และกลุ่มเรียนที่มหาวิทยาลัยประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 Click เพื่ออ่านรายละเอียด - กรณีที่กลุ่มเรียนของนักศึกษามีการประกาศปิดเลุ่มเรียน ให้นักศึกษาติดต่อ ส่วนงานประมวลผล สำนักทะเบียน โดยด่วน ! ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   13 กรกฏาคม 2559

2. ประกาศรายชื่อนักศึกษาออกตามระเบียบวัดผล ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่มีรายชื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยสยาม แต่ยังไม่ได้มาติดต่อเพื่อดำเนินการใดๆ กับทางสำนักทะเบียนและวัดผล ให้รีบมาติดต่อส่วนงานวัดผลการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล โดยด่วน หรือติดต่อขอคำปรึกษา โทร 0-2457-0068 ต่อ 5209,5129 กด 17-19 คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   16 กุมภาพันธ์ 2559

3. กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559(ด่วนมาก)
กำหนดการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2559 นี้ ทั้งนี้ให้นักศึกษาตรวจสอบกำหนดการลงทะเบียนเรียนตามคณะ/สาขา/ชั้นปี ได้ที่ Click เมนูปฏิทินการศึกษา
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   28 มิถุนายน 2559

4. ประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558(ด่วน)
- ให้นักศึกษาตรวจสอบรายวิชา และกลุ่มเรียนที่มหาวิทยาลัยประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 Click เพื่ออ่านรายละเอียด - กรณีที่กลุ่มเรียนของนักศึกษามีการประกาศปิดกลุ่มเรียน ให้นักศึกษาติดต่อ ส่วนงานประมวลผล สำนักทะเบียน โดยด่วน ! ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   16 กุมภาพันธ์ 2559

5. กำหนดการ การประเมินการเรียนการสอนรายวิชาออนไลน์ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558(ด่วน)
ให้นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เข้าระบบประเมิน เพื่อทำการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์เป็นรายวิชา ได้ตั้งแต่วันที่ 15-4 มีนาคม 2559 หากนักศึกษาไม่ทำการประเมินการเรียนการสอนเป็นรายวิชา ตามกำหนดการดังกล่าว นักศึกษาจะไม่สามารถเห็นผลการเรียนของภาคการศึกษาที่ต้องประเมิน ดังนั้นควรดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์จะปิดในวันที่ 5 มีนาคม 2559
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   11 กุมภาพันธ์ 2559

•ฉบับที่ 33
ภาคการศึกษาที่1/2558

จำนวนผู้อ่าน : 9605 ครั้ง
•ฉบับที่ 32
ภาคการศึกษาที่3/2557

จำนวนผู้อ่าน : 9946 ครั้ง
•ฉบับที่ 31
ภาคการศึกษาที่2/2557

จำนวนผู้อ่าน : 9370 ครั้ง
 
จำนวนผู้เข้าชม Web Site : 59144062 ครั้ง
       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผล อาคาร 12 ชั้น 1
02-457-0068 ต่อ 5129, 5208, 5209, 5136
E-Mail : reg2@siam.edu
Copyright © 2007 sis.siam.edu. All right reserved. This website was created by : Registration Office