หลักสูตร
    คณะ 
     หลักสูตรหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคปกติ   
  710400บริหารธุรกิจ 482 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ   
  794E-COMMERCE MGMT. 482 3.00
  943สื่อสารมวลชน 02 3.00
  710410บริหารธุรกิจ 482 3.00
  711410การบัญชี 482 3.00
  712410การจัดการการเงินและการธนาคาร 482 3.00
  713410การตลาด 482 3.00
  714410การบริหารงานบุคคล 482 3.00
  715410การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 482 3.00
  716410การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 482 3.00
  717410ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 482 3.00
  718410อุตสาหกรรม 452 3.00
  719410บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 482 3.00
  721410การจัดการงานวิศวกรรม 02 3.00
  730410นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 02 3.00
  731410การประชาสัมพันธ์ 02 3.00
  732410การโฆษณา 02 3.00
  733410การบริหารการสื่อสาร 02 3.00
  740410รัฐประศาสนศาสตร์ 02 3.00
  750410ศึกษาศาสตร์ (สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา) 02 3.00
  751410ศึกษาศาสตร์ (สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา) 02 3.00
  760410เทคโนโลยีสารสนเทศ 392 3.00
  770410นิติศาสตรมหาบัณฑิต 02 3.00
  780410สันติภาพศึกษาและการทูต 02 3.00
  795410การจัดการทั่วไป 482 3.00
  940410นิเทศศาสตร์ 02 3.00
  942410การประชาสัมพันธ์ 02 3.00
  71941156ACCOUNTING (Plan B) 02 3.00
  710410043บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 482 3.00
  710410044บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 482 3.00
  710410045บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 482 3.00
  710410046บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 482 3.00
  710410047บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 482 3.00
  710410143บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ก) กลุ่มวิชาการบัญชี 482 3.00
  710410144บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ก) กลุ่มวิชาการบัญชี 482 3.00
  710410145การบัญชี (แผน ก) 482 3.00
  710410146การบัญชี (แผน ก) 482 3.00
  710410147การบัญชี (แผน ก) 482 3.00
  710410151การบัญชี แผน ก (แบบ ก.2) 482 3.00
  710410156การบัญชี แผน ก (แบบ ก.2) 422 3.00
  710410160การตลาด แผน ก (แบบ ก.2) 422 3.00
  710410243บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ก) กลุ่มวิชาการตลาด 482 3.00
  710410244บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ก) กลุ่มวิชาการจัดการการตลาด 482 3.00
  710410245การจัดการการตลาด (แผน ก) 482 3.00
  710410246การจัดการการตลาด (แผน ก) 482 3.00
  710410247การจัดการการตลาด (แผน ก) 482 3.00
  710410251การตลาด แผน ก (แบบ ก.2) 482 3.00
  710410256การตลาด แผน ก (แบบ ก.2) 422 3.00
  710410260การจัดการการเงินการธนาคารและการลงทุน แผน ก (แบบ ก.2) 422 3.00
  710410343บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ก) กลุ่มวิชาการบริหารงานบุคคล 482 3.00
  710410344บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ก) กลุ่มวิชาการบริหารงานบุคคล 482 3.00
  710410345การจัดการงานบุคคล (แผน ก) 482 3.00
  710410346การจัดการงานบุคคล (แผน ก) 482 3.00
  710410347การจัดการงานบุคคล (แผน ก) 482 3.00
  710410351การจัดการทรัพยากรมนุษย์ แผน ก (แบบ ก.2) 482 3.00
  710410356การจัดการทรัพยากรมนุษย์ แผน ก (แบบ ก.2) 422 3.00
  710410360การจัดการทุนมนุษย์ แผน ก (แบบ ก.2) 422 3.00
  710410443บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ก) กลุ่มวิชาการเงินและการธนาคาร 482 3.00
  710410444บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ก) กลุ่มวิชาการจัดการการเงินและการธนาคาร 482 3.00
  710410445การจัดการการเงินและการธนาคาร (แผน ก ) 482 3.00
  710410446การจัดการการเงินและการธนาคาร (แผน ก ) 482 3.00
  710410447การจัดการการเงินและการธนาคาร (แผน ก ) 482 3.00
  710410451การเงินและการธนาคาร แผน ก (แบบ ก.2) 482 3.00
  710410456การเงินและการธนาคาร แผน ก (แบบ ก.2) 422 3.00
  710410460การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ แผน ก (แบบ ก.2) 422 3.00
  710410543บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ก) กลุ่มวิชาระบบสารเทศเพื่อการจัดการ 482 3.00
  710410544บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ก) กลุ่มวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ 482 3.00
  710410545ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (แผน ก) 482 3.00
  710410546ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (แผน ก) 482 3.00
  710410547ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (แผน ก) 482 3.00
  710410551ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ แผน ก (แบบ ก.2) 482 3.00
  710410556การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ แผน ก (แบบ ก.2) 422 3.00
  710410560การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว แผน ก (แบบ ก.2) 422 3.00
  710410643บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ก) กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 482 3.00
  710410644บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ก) กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 482 3.00
  710410645การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (แผน ก) 482 3.00
  710410646การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (แผน ก) 482 3.00
  710410647การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (แผน ก) 482 3.00
  710410651การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ แผน ก (แบบ ก.2) 482 3.00
  710410656การจัดการทั่วไป แผน ก (แบบ ก.2) 422 3.00
  710410660การจัดการอุตสาหกรรม แผน ก (แบบ ก.2) 422 3.00
  710410744บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ก) กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป 482 3.00
  710410745การจัดการทั่วไป (แผน ก) 482 3.00
  710410746การจัดการทั่วไป (แผน ก) 482 3.00
  710410747การจัดการทั่วไป (แผน ก) 482 3.00
  710410751การจัดการทั่วไป แผน ก (แบบ ก.2) 482 3.00
  710410756การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว แผน ก (แบบ ก.2) 422 3.00
  710410760การจัดการธุรกิจสื่อสารดิจิทัล แผน ก (แบบ ก.2) 422 3.00
  710410844บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ก) กลุ่มวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 482 3.00
  710410845การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (แผน ก) 482 3.00
  710410846การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (แผน ก) 482 3.00
  710410847การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (แผน ก) 482 3.00
  710410851การจัดการอุตสาหกรรม แผน ก (แบบ ก.2) 482 3.00
  710410856การจัดการอาเซียนศึกษา แผน ก (แบบ ก.2) 422 3.00
  710410860การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม แผน ก (แบบ ก.2) 422 3.00
  710410944