แผนการเรียน
   แสดงข้อมูล    โครงสร้างหลักสูตร   แผนการเรียน
   ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ
   คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
   หลักสูตร : การจัดการงานวิศวกรรม

 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BUS 605 การบริหารการตลาด
 MARKETING MANAGEMENT
    3 (3-0-0)
MEM 501 คณิตศาสตร์เชิงปริมาณสำหรับวิศวกรรมการบริหาร
 Quantitative Method for Engineering Management
    3 (3-0-0)
BUS 620 การบัญชีและการเงินเพื่อการบริหาร
 MANAGERIAL ACCOUNTING AND FINANCE
    3 (3-0-0)
MEM 601 การจัดองค์การและการบริหารงานอุตสาหกรรมชั้นสูง
 Advanced Industrial Organization Management
    3 (3-0-0)
รวม  4  รายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
MEM 602 การบริหารการผลิตและการดำเนินการ
 Production and Operation Management
    3 (3-0-0)
MEM 603 กระบวนการวิธีวิจัยทางวิศวกรรมการบริหาร
 Engineering Management Research Methodology
    3 (3-0-0)
MEM 604 ระบบข้อมูลเพื่อการจัดการ
 Management Information Systems
    3 (3-0-0)
MEM 612 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมวิเคราะห์
 Engineering Economic Analysis
    3 (3-0-0)
รวม  4  รายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
MEM 620 การวิจัยดำเนินการ
 Operation Research
    3 (3-0-0)
MEM 623 การวิเคราะห์คุณค่าเชิงวิศวกรรม
 Engineering Value Analysis
    3 (3-0-0)
รวม  2  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
MEM 605 การบริหารโครงการด้านวิศวกรรม
 Engineering Project Management
    3 (3-0-0)
MEM 606 เทคนิคการพยากรณ์เพื่อการจัดการ
 Forcasting Techniques for Management
    3 (3-0-0)
MEM 607 กลยุทธการบริหารงานอุตสาหกรรม
 Strategic Industrial Management
    3 (3-0-0)
รวม  3  รายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
MEM 611 ทฤษฎีความเชื่อมั่นในงานวิศวกรรม
 Reliability Theory in Engineering
    3 (3-0-0)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  3  หน่วยกิต   
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล