แผนการเรียน
   แสดงข้อมูล    โครงสร้างหลักสูตร   แผนการเรียน
   ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ
   คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
   หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
180601 ระบบเศรษฐกิจสังคมและการเมืองไทย
 Thai Economic,Social and Political Systems
    3 (3-0-0)
180602 ทฤษฎีองค์การและการบริหาร
 Organization and Management Theory
    3 (3-0-0)
180603 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์
 Public Administration Theory
    3 (3-0-0)
180604 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
 Research Methodology in Public Administration
    3 (3-0-0)
รวม  4  รายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
180605 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
 Management Information System for Administration
    3 (3-0-0)
180606 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 Human Resource Management
    3 (3-0-0)
180607 นโยบายของรัฐและการวางแผน
 Public Policy and Planning
    3 (3-0-0)
180608 ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
 Public and Private Sectors Relations
    3 (3-0-0)
รวม  4  รายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
180609 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 Human Resource Development
    3 (3-0-0)
180610 การบริหารการคลัง
 Financial Administration
    3 (3-0-0)
รวม  2  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
180623 สารนิพนธ์
 Research Paper
    3 (3-0-0)
180624 วิทยานิพนธ์
 Thesis
    12 (3-0-0)
รวม  2  รายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล