แผนการเรียน
   แสดงข้อมูล    โครงสร้างหลักสูตร   แผนการเรียน
   ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ
   คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
   หลักสูตร : ศึกษาศาสตร์ (สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา)

 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EDFE 503 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
 English for Graduate Studies
    2 (1-2-0)
EDFE 504 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
 Computer for Education
    2 (1-2-0)
EDFE 511 สารัตถะทางการศึกษา
 Foundations of Education
    3 (3-0-0)
EDFE 512 วิธีวิจัยการศึกษา
 Research Methods in Education
    3 (3-0-0)
รวม  4  รายวิชา  ทั้งหมด  10  หน่วยกิต   
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล