แผนการเรียน
   แสดงข้อมูล    โครงสร้างหลักสูตร   แผนการเรียน
   ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ
   คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
   หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตร์

 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
180601 ระบบเศรษฐกิจสังคมและการเมืองไทย
 Thai Economic,Social and Political Systems
    3 (3-0-0)
180603 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์
 Public Administration Theory
    3 (3-0-0)
180604 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
 Research Methodology in Public Administration
    3 (3-0-0)
รวม  3  รายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล