แผนการเรียน
   แสดงข้อมูล    โครงสร้างหลักสูตร   แผนการเรียน
   ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ
   คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
   หลักสูตร : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
นศม.140500 หลักนิเทศศาสตร์
 Principles of Communnication
    3 (3-0-0)
นศม.140501 สถิติประยุกต์เพื่อการวิจัย
 Applied Statistics for Research
    3 (3-0-0)
นศม.140601 ทฤษฎีการสื่อสาร
 Communication Theory
    3 (3-0-0)
นศม.140602 การนำเสนอการวิเคราะห์กรณีศึกษา
 Written Analysis of Cases
    3 (3-0-0)
นศม.140603 หลักการบริหารเปรียบเทียบ
 Comparative Management Principles
    3 (3-0-0)
นศม.140604 การบริหารการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
 Strategic Communication Management
    3 (3-0-0)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
นศม.140600 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิเทศศาสตร์
 Communication Research Methodology
    3 (3-0-0)
ปชส.140621 การประชาสัมพันธ์ชั้นสูง
 Advanced Public Relations Management
    3 (3-0-0)
ปชส.140622 การออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
 Creative Media Design and Production for Public Relations
    3 (3-0-0)
บกส.140610 ทฤษฎีการจัดการสื่อสาร
 Communication Management Theory
    3 (3-0-0)
บกส.140611 นโยบายและเทคโนโลยีการสื่อสาร
 Policy and Communication Technology
    3 (3-0-0)
บกส.140612 การวางแผนและการประเมินผลการสื่อสาร
 Communication Planning and Evaluation
    3 (3-0-0)
ปชส.140620 การบริหารงานการประชาสัมพันธ์
 Public Relations Management
    3 (3-0-0)
ฆษณ.140630 พฤติกรรมผู้บริโภคและจิตวิทยาการโฆษณา
 Consumer Behavior and Psychology for Advertising
    3 (3-0-0)
ฆษณ.140631 การบริหารงานโฆษณา
 Advertising Management
    3 (3-0-0)
ฆษณ.140632 การออกแบบและผลิตสื่อโฆษณา
 Creative Media Design and Production for Advertising
    3 (3-0-0)
รวม  10  รายวิชา  ทั้งหมด  30  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
นศม.140602 การนำเสนอการวิเคราะห์กรณีศึกษา
 Written Analysis of Cases
    3 (3-0-0)
นศม.140502 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
 Language for Communication
    3 (3-0-0)
รวม  2  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ปชส.140623 การวางแผนและการประเมินผลการประชาสัมพันธ์
 Public Relations Planning and Evaluation
    3 (3-0-0)
ปชส.140614 สัมมนาวิชาชีพนิเทศศาสตร์
 Seminar on Professional Communication
    3 (3-0-0)
บกส.140613 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
 Management Information System
    3 (3-0-0)
บกส.140614 สัมมนาวิชาชีพนิเทศศาสตร์
 Seminar on Professional Communication
    3 (3-0-0)
ฆษณ.140633 การวางแผนและการประเมินผลการโฆษณา
 Advertising Planning and Evaluation
    3 (3-0-0)
ฆษณ.140614 สัมมนาวิชาชีพนิเทศศาสตร์
 Seminar on Professional Communication
    3 (3-0-0)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
นศม.140604 การบริหารการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
 Strategic Communication Management
    3 (3-0-0)
บกส.140699 สารนิพนธ์
 Research Paper
    3 (3-0-0)
รวม  2  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล