แผนการเรียน
   แสดงข้อมูล    โครงสร้างหลักสูตร   แผนการเรียน
   ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
   คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
   หลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงธุรกิจ (แผน 1)

 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
910 010 Information Systems in Business
 Information Systems in Business
    3 (3-0-9)
910 020 Statistics in Information Technology in Business
 Statistics in Information Technology in Business
    3 (3-0-9)
910 050 Research Method
 Research Method
    3 (3-0-9)
รวม  3  รายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล