แผนการเรียน
   แสดงข้อมูล    โครงสร้างหลักสูตร   แผนการเรียน
   ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
   คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
   หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ) แผน 1.1

 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
920 201 ทฤษฏีองค์การและการจัดการขั้นสูง
 Theory of Organization and Advanced Management
    3 (3-0-0)
920 202 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
 Advanced Research Methodology
    3 (3-0-0)
920 203 ทฤษฏีการจัดการความรู้ขั้นสูง
 Theory of Advanced Knowledge Management
    3 (3-0-0)
รวม  3  รายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล