แผนการเรียน
   แสดงข้อมูล    โครงสร้างหลักสูตร   แผนการเรียน
   ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ
   คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
   หลักสูตร : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา)

 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EDFE 503 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
 English for Graduate Studies
    2 (1-2-0)
EDFE 504 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
 Computer for Education
    2 (1-2-0)
EDFE 511 สารัตถะทางการศึกษา
 Foundations of Education
    3 (3-0-0)
EDFE 512 วิธีวิจัยการศึกษา
 Research Methods in Education
    3 (3-0-0)
EDFE 501 หลักสูตรการสอนและการประเมินผลการศึกษา
 Curriculum, Instruction and Educational Evaluation
    3 (3-0-0)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  13  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EDAL 611 หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา
 Principles and Theories of Educational Administration
    3 (3-0-0)
EDAL 612 นโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ทางการศึกษา
 Educational Policy and Strategic Planning
    3 (3-0-0)
EDAL 613 การพัฒนาภาวะผู้นำทางการศึกษา
 Educational Leadership Development
    3 (3-0-0)
EDFE 513 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
 Statistics for Educational Research
    3 (3-0-0)
รวม  4  รายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EDFE 501 หลักสูตรการสอนและการประเมินผลการศึกษา
 Curriculum, Instruction and Educational Evaluation
    3 (3-0-0)
EDFE 502 จิตวิทยาการศึกษา
 Educational Psychology
    3 (3-0-0)
รวม  2  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EDAL 614 การจัดการหลักสูตรการสอนและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
 Management of Curriculum,Teaching and Learning Environment
    3 (3-0-0)
EDAL 615 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีภาวะผู้นำ
 Application of Leadership Theory
    3 (2-2-0)
รวม  2  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EDAL 699 วิทยานิพนธ์
 Master Thesis
    12 (12-0-0)
EDAL 669 สารนิพนธ์
 Master's Project
    6 (0-0-0)
รวม  2  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล