แผนการเรียน
   แสดงข้อมูล    โครงสร้างหลักสูตร   แผนการเรียน
   ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ
   คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
   หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
500-611 การจัดการการเงิน
 Financial Management
    3 (3-0-6)
500-613 การจัดการเชิงกลยุทธ์และบรรษัทภิบาล
 Strategic Management and Corporate Governance
    3 (3-0-6)
500-622 เศรษฐศาสตร์จุลภาคว่าด้วยขีดความสามารถในการแข่งขัน
 Microeconomics of Competitiveness
    3 (3-0-6)
รวม  3  รายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล