แผนการเรียน
   แสดงข้อมูล    โครงสร้างหลักสูตร   แผนการเรียน
   ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
   คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
   หลักสูตร : การบริหารการศึกษา (แผน 1)

 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
900 101 วิเคราะห์ทฤษฎีทางบริหารการศึกษา
 Analysis on Educational Administration Theory
    3 (3-0-0)
900 102 สัมมนาปัญหา และแนวโน้มของระบบบริหารการศึกษาไทย
 Seminar on Problems and Trends of Thai Educational Administration System
    3 (0-0-0)
900 201 สัมมนาดุษฎีบัณฑิตด้านภาวะผู้นำทางการศึกษา
 Doctoral Seminar on Educational Leadership
    3 (3-0-0)
รวม  3  รายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล