แผนการเรียน
   แสดงข้อมูล    โครงสร้างหลักสูตร   แผนการเรียน
   ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ
   คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
   หลักสูตร : บริหารธุรกิจ

 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
700-111 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
 Research Methods for Social Sciences
    3 (3-0-6)
500-620 การจัดการโลจิสติกส์และการดำเนินการ
 Logistics and Operations Management
    3 (3-0-6)
500-601 การบัญชีการเงินพื้นฐาน
 Basic Financial Accounting
    3 (3-0-6)
500-613 การจัดการเชิงกลยุทธ์และบรรษัทภิบาล
 Strategic Management and Corporate Governance
    3 (3-0-6)
500-617 การจัดการทุนมนุษย์
 Human Capital Management
    3 (3-0-6)
500-616 การบัญชีเพื่อการจัดการ
 Managerial Accounting
    3 (3-0-6)
700-100 ภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา
 Foundation English for Graduate Study
    3 (3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล