แผนการเรียน
   แสดงข้อมูล    โครงสร้างหลักสูตร   แผนการเรียน
   ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ
   คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
   หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
300502 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับการวิเคราะห์ทางธุรกิจ
 MATH. & STAT. FOR BUSINESS ANALYSIS
    3 (3-0-0)
300503 INTENSIVE FINANCIAL ACCOUNTING
 Intensive Financial Accounting
    3 (3-0-0)
300504 QUANTITAVTIVE METHODS FOR MANAGEMENT
 Quantitative Methods for Management
    3 (3-0-0)
300602 MANAGERIAL ECONOMICS
 Managerial Economics
    3 (3-0-0)
300603 MARKETING MANAGEMENT
 Marketing Management
    3 (3-0-0)
300607 ORGANIZATION BEHAVIOR
 Organization Behavior
    3 (3-0-0)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
300504 QUANTITAVTIVE METHODS FOR MANAGEMENT
 Quantitative Methods for Management
    3 (3-0-0)
300601 MANAGERIAL ACCOUNTING
 Managerial Accounting
    3 (3-0-0)
300602 MANAGERIAL ECONOMICS
 Managerial Economics
    3 (3-0-0)
300605 BUSINESS RESEARCH METHODOLOGY
 BUSINESS RESEARCH METHODOLOGY
    3 (3-0-0)
300607 ORGANIZATION BEHAVIOR
 Organization Behavior
    3 (3-0-0)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
300610 INDEPENDENT STUDY
 Independent Study
    3 (3-0-0)
300604 FINANCIAL MANAGEMENT
 Financial Management
    3 (3-0-0)
300605 BUSINESS RESEARCH METHODOLOGY
 BUSINESS RESEARCH METHODOLOGY
    3 (3-0-0)
300606 PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGEMENT
 Production and Operations Management
    3 (3-0-0)
รวม  4  รายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
300610 INDEPENDENT STUDY
 Independent Study
    3 (3-0-0)
300603 MARKETING MANAGEMENT
 Marketing Management
    3 (3-0-0)
300609 STRATEGIC MANAGEMENT
 Strategic Management
    3 (3-0-0)
รวม  3  รายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
300609 STRATEGIC MANAGEMENT
 Strategic Management
    3 (3-0-0)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  3  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
300611 วิทยานิพนธ์
 Thesis
    12 (3-0-0)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล