รายชื่อนศ.
รายวิชา128-343 : Special Studies
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 วิทยาศาสตร์
1 6304800002 นายพัฒน์ชนก ล้วนวิจิตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
2 6304800003 นายวรายุส สายสี วิทยาการคอมพิวเตอร์10
3 6304800016 นายธาดา ธาระศัพท์** วิทยาการคอมพิวเตอร์10
4 6304800006 นายณัฐพล คำฉ่ำ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
5 6304800005 นายอภิเชษฐ์ ลักษณารมณ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
6 6404800023 นายวุฒิพงษ์ พุ่มประดับ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
7 6304800018 นายวชิรวิทย์ พุ่มทองคำ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
8 6304800014 นางสาวมัลลิตา เนียมแตง วิทยาการคอมพิวเตอร์10
9 6304800012 นางสาวพลอยชมพู ไกรเจริญ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
10 6304800008 นายชวัลวิทย์ มอญใต้ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
11 6304800004 นายฐิติวัฒน์ คงทอง วิทยาการคอมพิวเตอร์10
12 6304800007 นายอกนิฏฐา ปิ่นแก้ว วิทยาการคอมพิวเตอร์10
13 6304800001 นายสุวดล โกกุล วิทยาการคอมพิวเตอร์10
14 6304800015 นายนฤบดี หลอดแก้ว วิทยาการคอมพิวเตอร์10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล