รายชื่อนศ.
รายวิชา101-405 : Yoga, Meditation and Art of Living
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 บริหารธุรกิจ
1 6404300043 นางสาวพิยะดา ยศปัญญา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ10
2 6404300014 นางสาววรีรักษ์ หารนุภาพ การจัดการทั่วไปและการประกอบการ10
3 6404300026 นางสาวจิรัญญา แพงมา การเงินและการลงทุน10
4 6404300012 นายธนเสฏฐ์ มั่นคงโชคชัย การตลาด10
5 6304300046 นายธีรกานต์ แซ่ลิ้ม การบัญชี10
6 6404300061 นางสาวณัฐวดี บุตรวิเศษ การจัดการทั่วไปและการประกอบการ10
7 6404300076 นางสาวอนงค์นาฏ ชลประทาน การจัดการทั่วไปและการประกอบการ10
 ศิลปศาสตร์
8 6204420004 นางสาวณิชาดา สอนศรี อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ10
9 6214420001 นายปกรณ์ จั่วแจ่มใส อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ10
10 6204400019 นางสาววิณัฐชา ลลิตาพร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ10
11 6305400011 นางสาววนัชพร งามสงวนประภา ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร10
 นิติศาสตร์
12 6204900007 นางสาวชโลธร เพ็งบุญ นิติศาสตร์10
 นิเทศศาสตร์
13 6304600050 นายพัชรพล คเชนทร์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
14 6204600093 นายสุรชัย สรรพโรจน์พัฒนา ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
15 6404600008 นายอธิพัฒน์ ถนอมสัมพันธ์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
16 6204600019 นายอริญชย์ ถิ่นวงศ์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
17 6404600024 นางสาวมนัสนันท์ ชนะกุลประเสริฐ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
18 6304600062 นายศุภชัย กิจศุภนนท์ การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
 เภสัชศาสตร์
19 6406200008 นายพีรภัทร ทวดอาจ การบริบาลทางเภสัชกรรม10
20 6206200009 นางสาวจันทิมันตุ์ เลี่ยววิริยะ การบริบาลทางเภสัชกรรม10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล