รายชื่อนศ.
รายวิชา151-271 : Engineering Materials
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6305500004 นายอินทัช ผิวดำดี วิศวกรรมยานยนต์10
2 6305500013 นายเจตนริน อินทจร วิศวกรรมยานยนต์10
3 6305500006 นายจักรพันธ์ จันทร์สุโรจน์ วิศวกรรมยานยนต์10
4 6104200019 นายปภาณ หนูเชื้อเวียง วิศวกรรมไฟฟ้า10
5 6404100003 นายธีรภัทร อุนานุยา วิศวกรรมเครื่องกล10
6 6404200006 นายทวี ขจรทวีชัย วิศวกรรมไฟฟ้า10
7 6404200008 นายพงศกร พัสกรวิวัฒน์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
8 6404100001 นายวิธวินท์ หนูนัง วิศวกรรมเครื่องกล10
9 6404100005 นายทัชพล ภัทรเปรมเจริญ วิศวกรรมเครื่องกล10
10 6104200014 นายศิวรักษ์ อาจสามล วิศวกรรมไฟฟ้า10
11 6404100002 นายวรทัต เขียวฉะอุ่ม วิศวกรรมเครื่องกล10
12 6404100006 นายนนทพัทธ์ จันศรี วิศวกรรมเครื่องกล10
13 6404200009 นายนนทวัฒน์ อ่อนลมูล วิศวกรรมไฟฟ้า10
14 6404200011 นายนฤปนาท ฉลาดแฉลม วิศวกรรมไฟฟ้า10
15 6404200007 นายกิรติ แพร่พิพัฒน์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
16 6404200003 นายณัฐกุล สุขพิริยะประทีป วิศวกรรมไฟฟ้า10
17 6404200001 นายสรณ์พุฒ กว้านทองธรรม วิศวกรรมไฟฟ้า10
18 6404200012 นายดนุเดช ครุฑแก้ว วิศวกรรมไฟฟ้า72
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล