รายชื่อนศ.
รายวิชา151-271 : Engineering Materials
กลุ่ม22
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6105500021 นายเจษฎากร ชูแสงทอง วิศวกรรมยานยนต์10
2 6105500003 นายนรภัทร ปรีชาศิลป์ วิศวกรรมยานยนต์10
3 6105500001 นายกองทัพ เลิศจิตเจริญบุญ วิศวกรรมยานยนต์10
4 6305500014 นายพัศวุฒิ พึ่งจรูญ วิศวกรรมยานยนต์10
5 6305500019 นายณัฐภัทร วันเพ็ง วิศวกรรมยานยนต์10
6 6305500018 นายธีรภพ แสงกุล วิศวกรรมยานยนต์10
7 6305500017 นายอติทัต ถึงสุคติ วิศวกรรมยานยนต์10
8 6305500005 นายซิกเซนต์ พรหมบริรักษ์ วิศวกรรมยานยนต์10
9 6305500009 นายจักรพันธ์ แก้วกระจ่าง วิศวกรรมยานยนต์10
10 6425500002 นายณัฐพงษ์ คุ้มครอง วิศวกรรมยานยนต์10
11 6205500004 นายกิติพงษ์ ดวดไธสง วิศวกรรมยานยนต์10
12 6305500012 นายวิทัศน์ กะการดี วิศวกรรมยานยนต์10
13 6305500003 นายกมนพรรธน์ เจริญวัฒน์เมธา วิศวกรรมยานยนต์10
14 6423500002 นายหริรักษ์ แซ่ลี้ วิศวกรรมยานยนต์10
15 6423500001 นายชลธี แป้นตระกูล วิศวกรรมยานยนต์10
16 6205500016 นายสุกฤษฎิ์ นันตะกูล วิศวกรรมยานยนต์10
17 6205500006 นายธันวา เชี่ยววิจิตรพันธุ์ วิศวกรรมยานยนต์10
18 6323900002 นายทรงเดช อัจฉริยะสมบัติ วิศวกรรมโยธา40
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล