รายชื่อนศ.
รายวิชา146-269 : Project 1
กลุ่ม4
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 นิเทศศาสตร์
1 6304600060 นางสาวพิมพ์ลภัส พรมเสน ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
2 6304600043 นางสาววริษฐา ทองแท้ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
3 6304600044 นางสาวธัญชนก วาสุชาติ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
4 6304600069 นายณัฐดนัย สุขพร้อม ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
5 6304600062 นายศุภชัย กิจศุภนนท์ การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
6 6304600028 นายวีรภัทร บำรุงเจริญชัย* ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
7 6304600066 นายอริยชัย กริชจนรัช ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
8 6304600024 นายชัพวิชญ์ เม่งบุตร ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
9 6304600045 นายปารเมศ กองแก้ว ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
10 6304600033 นายสรวิศ ภู่ทอง ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
11 6304600035 นางสาวพรธิดา หาญสูงเนิน ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
12 6304600014 นายสหัสวรรษ เกิดวัน ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
13 6304600031 นายณรงค์ฤทธิ์ หมวดปัจฉา ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
14 6304600003 นางสาวรดามณี ยะสะกะ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
15 6304600032 นายอดิศักดิ์ วงษ์มี ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล