รายชื่อนศ.
รายวิชา128-427 : Computer Project
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 วิทยาศาสตร์
1 6104800015 นางสาวตวงพร เถระสวัสดิ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
2 6104800030 นายธนวรรษ มีสง่า วิทยาการคอมพิวเตอร์10
3 6104800026 นายปิยวัฒน์ ฉัตรวรสฤษดิ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
4 6204800002 นายไชยา จันทร์เฉลิม วิทยาการคอมพิวเตอร์10
5 6104800040 นายพัชรพงศ์ มั่งมีธนกาญจน์ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
6 6104800002 นายชรินทร รัตนวราหะ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
7 6004800047 นายธนวรรษ โสวัตร วิทยาการคอมพิวเตอร์10
8 6104800008 นายณัฐธีร์ ฉันท์แต่ง วิทยาการคอมพิวเตอร์40
9 6104800014 นายธนัช แก้วกุลธรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์40
10 6104800005 นางสาวพัสราพร เสือเหลือง วิทยาการคอมพิวเตอร์40
11 6104800007 นายกษชานน โพธิ์ไพจิตร วิทยาการคอมพิวเตอร์40
12 6104800003 นายนิธิภัทร์ โชติพัฒน์จินดา วิทยาการคอมพิวเตอร์40
13 6104800025 นางสาวหทัยรัตน์ เพชรสังข์ วิทยาการคอมพิวเตอร์40
14 6104800029 นางสาวปรียาพร วิสัยเกตุ วิทยาการคอมพิวเตอร์40
15 6104800023 นายพิภพ ชูเกียรติพัลลภ วิทยาการคอมพิวเตอร์40
16 6104800010 นายอนรรฆภูมิ ศรีอำไพ วิทยาการคอมพิวเตอร์40
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล