รายชื่อนศ.
รายวิชา153-425 : FOUNDATION ENGINEERING
กลุ่ม21
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6323900016 นายธวัชชัย รัตนนิยม วิศวกรรมโยธา10
2 6323900015 นายโสภณ สุทธิโพธิ์ วิศวกรรมโยธา10
3 6323900017 นายพันธกร สุกดำ วิศวกรรมโยธา10
4 6323300005 นายวสิษฐ์พล แหสกุลหิรัญ วิศวกรรมโยธา10
5 6323900011 นายสาธิต แตงสาขา วิศวกรรมโยธา10
6 6323300008 นายศุภกิจ โอกาศ วิศวกรรมโยธา10
7 6423900012 นายอิทธิพันธุ์ ว่องวิวรรธน์ วิศวกรรมโยธา10
8 6423900020 นายวัฒนา อายตวงษ์ วิศวกรรมโยธา10
9 6323300007 นายชัชวาลย์ พรมรักษ์ วิศวกรรมโยธา10
10 6303900004 นายภูมิภาค พงษ์เกตุกรณ์ วิศวกรรมโยธา10
11 6323300003 นายวิรัตน์ ผลชื่น วิศวกรรมโยธา10
12 6423900013 นายสุรสาร เทพศิริ วิศวกรรมโยธา10
13 6323900018 นายมงคล ทองไกร วิศวกรรมโยธา10
14 6323900004 นายธรณิศ ณ.จันทร์ วิศวกรรมโยธา10
15 6323300001 นายสมพงษ์ รสฟุ้ง วิศวกรรมโยธา10
16 6323300004 นายวิสิษฎ์ ทรัพย์ปราช วิศวกรรมโยธา10
17 6423900021 นายศรัณ จันทร์พวง วิศวกรรมโยธา40
18 6423900006 นายขจรพงศ์ จูมั่น วิศวกรรมโยธา40
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล