รายชื่อนศ.
รายวิชา101-406 : Creative Photography
กลุ่ม201
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6404000006 นายบุญยกร นุกูลพานิชย์วิพัฒน์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
2 6405500003 นายอรรถพล กิจบำรุง วิศวกรรมยานยนต์10
 บริหารธุรกิจ
3 6404300049 นางสาวทิพย์สุดา เกตุตระกูล การตลาด10
4 6404300004 นางสาวปฐมาพร วิรุณพันธ์ การตลาด10
5 6404300072 นายกิตติพัฒน์ อึ้งรังษี การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ10
6 6404300094 นายกฤติน พิทักษ์เศวตไชย การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ10
7 6404300002 นายศุภกฤต นิษฐ์ธนภัทร การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ10
 ศิลปศาสตร์
8 6405400012 นายศักรินทร์ เอี่ยมสอาด* ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร10
9 6405400014 นายสุกฤษฏิ์ ลัภนพรวงศ์ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร10
 นิเทศศาสตร์
10 6404600054 นางสาวพิรญาณ์ สุริยงค์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
11 6404600009 นางสาวสายทิพย์ ไพรบูลย์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
12 6404600057 นายกึกก้อง พงษ์สุวินัย ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
13 6404600051 นายสุกฤษฎิ์ ยิ่งธเนศ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
14 6404600042 นายคณิศร อรพินท์พิศุทธิ์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
15 6404600034 นางสาวรัศมี สัตโกตา ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
16 6404600025 นายชานนท์ รัตนเสน ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
17 6404600019 นายภราดร แนวพญา ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
18 6404600018 นายนพดล นิลฤทธิ์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
19 6404600014 นางสาวภริษา เอกฤทธิ์ภักดี ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
20 6404600003 นายธีรภัทร์ พวงพันธ์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
21 6404600015 นายภาณุทรรศน์ ทองเนียม ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
22 6404600010 นางสาวสุภเนตร แทนวันดี ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
23 6404600023 นางสาวกชพร มโนเกื้อกูล ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
24 6404600006 นางสาวสรัลชนา ศรีแสงธรรม ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
25 6404600060 นางสาวธนพร ภูพลผัน ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
 พยาบาลศาสตร์
26 6403400018 นางสาวสุภารัตน์ ดงงาม พยาบาลศาสตร์10
27 6403400034 นางสาวสายธาร วิเชียรโชติ พยาบาลศาสตร์10
28 6403400050 นางสาวจิราวดี แสงบำรุง พยาบาลศาสตร์10
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
29 6406400013 นายธนภูมิ เตชะคานณรงค์ วท.บ. (แอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์)10
 เภสัชศาสตร์
30 6406200022 นางสาวเขมรัตน์ ปรางค์ทอง การบริบาลทางเภสัชกรรม10
 แพทยศาสตร์
31 6406300035 นายธีรวิช เกิดสำอางค์ แพทยศาสตร์10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล