รายชื่อนศ.
รายวิชา153-231 : Hydraulics Laboratory
กลุ่ม21
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6323300007 นายชัชวาลย์ พรมรักษ์ วิศวกรรมโยธา10
2 6323900003 นายชาคร คงนา วิศวกรรมโยธา10
3 6423900011 นายฐิตพันธุ์ ว่องวิวรรธน์ วิศวกรรมโยธา10
4 6323900004 นายธรณิศ ณ.จันทร์ วิศวกรรมโยธา40
5 6323900016 นายธวัชชัย รัตนนิยม วิศวกรรมโยธา40
6 6323920002 นายปุณภณ วิศรุตเมธิน วิศวกรรมโยธา10
7 6423920005 นายพชร สุวรรณภุชงค์ วิศวกรรมโยธา10
8 6303900016 นางสาวพัทธนันท์ เกตุมาตย์ วิศวกรรมโยธา10
9 6323900017 นายพันธกร สุกดำ วิศวกรรมโยธา40
10 6323900018 นายมงคล ทองไกร วิศวกรรมโยธา40
11 6323300005 นายวสิษฐ์พล แหสกุลหิรัญ วิศวกรรมโยธา10
12 6423900020 นายวัฒนา อายตวงษ์ วิศวกรรมโยธา10
13 6423920009 นายวินัย บุญมุนัส วิศวกรรมโยธา10
14 6323300003 นายวิรัตน์ ผลชื่น วิศวกรรมโยธา10
15 6323300004 นายวิสิษฎ์ ทรัพย์ปราช วิศวกรรมโยธา10
16 6323300008 นายศุภกิจ โอกาศ วิศวกรรมโยธา10
17 6323300001 นายสมพงษ์ รสฟุ้ง วิศวกรรมโยธา10
18 6323900007 นางสาวสรัญญา อินทศรี วิศวกรรมโยธา10
19 6323900011 นายสาธิต แตงสาขา วิศวกรรมโยธา10
20 6323900015 นายโสภณ สุทธิโพธิ์ วิศวกรรมโยธา40
21 6523900011 นายอิทธิชัย คำมูล วิศวกรรมโยธา10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล