รายชื่อนศ.
รายวิชา128-342 : Operation Research
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิทยาศาสตร์
1 6304800004 นายฐิติวัฒน์ คงทอง วิทยาการคอมพิวเตอร์10
2 6404800018 นายณพงษ์ สมัครกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
3 6304800006 นายณัฐพล คำฉ่ำ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
4 6304800016 นายธาดา ธาระศัพท์** วิทยาการคอมพิวเตอร์10
5 6304800015 นายนฤบดี หลอดแก้ว วิทยาการคอมพิวเตอร์10
6 6304800019 นายปิยวิทย์ รัตนานนท์ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
7 6304800012 นางสาวพลอยชมพู ไกรเจริญ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
8 6304800002 นายพัฒน์ชนก ล้วนวิจิตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
9 6304800014 นางสาวมัลลิตา เนียมแตง วิทยาการคอมพิวเตอร์10
10 6304800018 นายวชิรวิทย์ พุ่มทองคำ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
11 6304800003 นายวรายุส สายสี วิทยาการคอมพิวเตอร์10
12 6404800023 นายวุฒิพงษ์ พุ่มประดับ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
13 6304800001 นายสุวดล โกกุล วิทยาการคอมพิวเตอร์10
14 6304800007 นายอกนิฏฐา ปิ่นแก้ว วิทยาการคอมพิวเตอร์10
15 6304800005 นายอภิเชษฐ์ ลักษณารมณ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล