รายชื่อนศ.
รายวิชา151-101 : Engineering Drawing
กลุ่ม23
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6423300005 นายกฤษณพงศ์ ชมปรารภ วิศวกรรมโยธา10
2 6423900031 นายกัมปนาท เชาว์จารุปภา วิศวกรรมโยธา10
3 6423900002 นางสาวแก้วใจ ทองพันชั่ง วิศวกรรมโยธา10
4 6423900007 นายจิรกิตติ์ พงษ์สีดา วิศวกรรมโยธา10
5 6423900004 นายเฉลิมเกียรติ บุญเรือง วิศวกรรมโยธา10
6 6423900003 นายชัชวาลย์ คำเพียร วิศวกรรมโยธา10
7 6423900027 นายชาคร พึ่งศิลป์ วิศวกรรมโยธา10
8 6423900005 นายชินรัช ชิณวงษ์ วิศวกรรมโยธา10
9 6423900019 นายณัฐเขต สุรชิต วิศวกรรมโยธา10
10 6423900017 นายณัฐวัฒน์ สุทธาเวศ วิศวกรรมโยธา10
11 6423900018 นายธรรฑสพล กมลทิพย์มงคล วิศวกรรมโยธา10
12 6423900023 นายธีรพงษ์ วงสระคู วิศวกรรมโยธา10
13 6423300003 นายธีรยุทธ เที่ยงถาวร วิศวกรรมโยธา10
14 6323920005 นายปัญจวัฒนส์ พิพัฒน์กุล วิศวกรรมโยธา10
15 6323920002 นายปุณภณ วิศรุตเมธิน วิศวกรรมโยธา10
16 6323920003 นายพรเทพ อชพาณิช วิศวกรรมโยธา10
17 6423900029 นายพิภัทร บุญเกื้อ วิศวกรรมโยธา10
18 6423900009 นายฤทธิชัย ทองเจริญ วิศวกรรมโยธา10
19 6423900022 นายวรวุฒิ คูณคำตา วิศวกรรมโยธา10
20 6423900024 นายวราวุธ ชัยเสถียรกิจ วิศวกรรมโยธา10
21 6423900008 นายวโรดม รัตนวงศ์ วิศวกรรมโยธา10
22 6423900015 นายศุภลักษณ์ จันจันทึก วิศวกรรมโยธา10
23 6423900030 นายสรกฤช เชาว์จารุปภา วิศวกรรมโยธา10
24 6423900001 นางสาวสุพัตรา พยอม วิศวกรรมโยธา10
25 6423900026 นายสุรเชษฐ์ สุวรรณวงศ์ วิศวกรรมโยธา10
26 6423300002 นายสุรสิทธิ์ คิดโสดา วิศวกรรมโยธา10
27 6423900010 นายอดิศร ต่อพล วิศวกรรมโยธา10
28 6423900028 นายเอกวิทย์ กิจจิว วิศวกรรมโยธา10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล