รายชื่อนศ.
รายวิชา151-271 : Engineering Materials
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคค่ำ 2 ปี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6401100002 นายกานต์ชนก ลิ่มเงิน วิศวกรรมเครื่องกล10
2 6401100001 นายเกรียงศักดิ์ แสงจันทร์เรือง วิศวกรรมเครื่องกล10
3 6105500009 นายเกียรติรพี ชินชาด วิศวกรรมยานยนต์10
4 6205500008 นายคัมภีร์ ยมรัตน์ วิศวกรรมยานยนต์10
5 6321100005 นายชนวีร์ รื่นพิทักษ์ วิศวกรรมเครื่องกล10
6 6204100002 นายชยานนท์ ศรีรุ่งเรือง วิศวกรรมเครื่องกล10
7 6203920005 นายชลดลย์ พึ่งธรรมจิตต์ วิศวกรรมโยธา10
8 6421100002 นายชานล เจริญสมบัติ วิศวกรรมเครื่องกล10
9 6205500012 นายณัฐวุฒิ ขำน้อย วิศวกรรมยานยนต์10
10 6105500006 นายธนดล โห้หาญ วิศวกรรมยานยนต์10
11 6205500011 นายธนัช ธาราวงศ์พิทักษ์ วิศวกรรมยานยนต์10
12 6321100002 นายภคิน ศรีทอง วิศวกรรมเครื่องกล10
13 6303900004 นายภูมิภาค พงษ์เกตุกรณ์ วิศวกรรมโยธา10
14 6321100004 นายวันเฉลิม เสนนะ วิศวกรรมเครื่องกล10
15 6321120001 นายวิทยา ทาบุญมา วิศวกรรมเครื่องกล10
16 6421100001 นายศุรสิทธิ์ เกษราช วิศวกรรมเครื่องกล10
17 6421100004 นายสุทธิพงษ์ มณีพงษ์ วิศวกรรมเครื่องกล10
18 6323100008 นายอนันต์ บุญเรือง วิศวกรรมเครื่องกล10
19 6205500015 นายอภิสิทธิ์ อินทะวงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมยานยนต์)10
20 6205500001 นายอรันย์ ชูสังข์ วิศวกรรมยานยนต์10
21 6321100001 นายอารักษ์ กาญจนเตมีย์ วิศวกรรมเครื่องกล10
22 6105500013 นายอินทัช เติมทองสุขสกุล วิศวกรรมยานยนต์10
23 6421100003 นายเอกชัย โพธิ์ศรี วิศวกรรมเครื่องกล10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล