รายชื่อนศ.
รายวิชา151-241 : Fluid Mechanics
กลุ่ม22
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6424120002 นายธนบดี สินโพธิ์ วิศวกรรมเครื่องกล (สมทบ 4 ปี)10
2 6424120001 นายอดิสันติ์ แสงสวัสดิ์ วิศวกรรมเครื่องกล10
3 6323100028 นายเจษฎากร แสงภู วิศวกรรมเครื่องกล10
4 6323100027 นายชยุตพงศ์ แดงเรือง วิศวกรรมเครื่องกล10
5 6323100026 นายวรายุส เกียกกายผาด วิศวกรรมเครื่องกล10
6 6323100025 นายณัฐพงษ์ เกตุนวม วิศวกรรมเครื่องกล10
7 6323100023 นายสรัช ปันติ วิศวกรรมเครื่องกล10
8 6323100022 นายปริพัตร์ ผาสอน วิศวกรรมเครื่องกล10
9 6323100021 นายพิพัฒน์ นิธิรุจิยางกูร วิศวกรรมเครื่องกล10
10 6323100020 นายรัชมงคล ขวัญนนท์เดิม วิศวกรรมเครื่องกล10
11 6323100018 นายสุวิจักขณ์ ตันวงศ์วาล วิศวกรรมเครื่องกล10
12 6323100017 นายนิตินันท์ วัชโรสินธ์ วิศวกรรมเครื่องกล10
13 6323100016 นางสาวฐายิกา เกิดบ้านไทร วิศวกรรมเครื่องกล10
14 6323100009 นายอนุกูล วิสัชนาม วิศวกรรมเครื่องกล10
15 6323100008 นายอนันต์ บุญเรือง วิศวกรรมเครื่องกล10
16 6323100001 นายวรวัฒน์ เครือวัลย์ วิศวกรรมเครื่องกล10
17 6205500018 นายพีรพล สุขมาก วิศวกรรมยานยนต์10
18 6205500014 นายพงศภัค พรรณพูลทรัพย์ วศ.บ. (วิศวกรรมยานยนต์)10
19 6205500012 นายณัฐวุฒิ ขำน้อย วิศวกรรมยานยนต์10
20 6205500001 นายอรันย์ ชูสังข์ วิศวกรรมยานยนต์10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล