รายชื่อนศ.
รายวิชา151-101 : Engineering Drawings
กลุ่ม2
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6324100002 นายรัชชานนท์ บุญอินทร์ วิศวกรรมเครื่องกล10
2 6324100001 นายธานินท์ ศรีชัย วิศวกรรมเครื่องกล10
3 6323100028 นายเจษฎากร แสงภู วิศวกรรมเครื่องกล10
4 6323100027 นายชยุตพงศ์ แดงเรือง วิศวกรรมเครื่องกล10
5 6323100026 นายวรายุส เกียกกายผาด วิศวกรรมเครื่องกล10
6 6323100025 นายณัฐพงษ์ เกตุนวม วิศวกรรมเครื่องกล10
7 6323100024 นายธนาวุฒิ ถาพร วิศวกรรมเครื่องกล10
8 6323100023 นายสรัช ปันติ วิศวกรรมเครื่องกล10
9 6323100022 นายปริพัตร์ ผาสอน วิศวกรรมเครื่องกล10
10 6323100021 นายพิพัฒน์ นิธิรุจิยางกูร วิศวกรรมเครื่องกล10
11 6323100020 นายรัชมงคล ขวัญนนท์เดิม วิศวกรรมเครื่องกล10
12 6323100019 นายอธิปพันธุ์ เที่ยงวงษ์ วิศวกรรมเครื่องกล10
13 6323100018 นายสุวิจักขณ์ ตันวงศ์วาล วิศวกรรมเครื่องกล10
14 6323100017 นายนิตินันท์ วัชโรสินธ์ วิศวกรรมเครื่องกล10
15 6323100016 นางสาวฐายิกา เกิดบ้านไทร วิศวกรรมเครื่องกล10
16 6323100015 นายพรรษวุฒิ มีสัตย์ วิศวกรรมเครื่องกล10
17 6323100014 นายอัครพล สะรารัมย์ วิศวกรรมเครื่องกล10
18 6323100013 นายวันเอก โพธิ์มั่น วิศวกรรมเครื่องกล10
19 6323100012 นายเอกชัย โพธิ์ศรี วิศวกรรมเครื่องกล10
20 6323100011 นายสุทธิพงษ์ มณีพงษ์ วิศวกรรมเครื่องกล10
21 6323100010 นายอานนท์ สิงห์ลอ วิศวกรรมเครื่องกล10
22 6323100009 นายอนุกูล วิสัชนาม วิศวกรรมเครื่องกล10
23 6323100008 นายอนันต์ บุญเรือง วิศวกรรมเครื่องกล10
24 6323100007 นายบรรหาร แซ่โง้ว วิศวกรรมเครื่องกล10
25 6323100006 นายสุภโชติ จันทร์เอี่ยม วิศวกรรมเครื่องกล10
26 6323100005 นายธงชัย มงคลธง วิศวกรรมเครื่องกล10
27 6323100004 นายวรวรรธน์ ประสงค์ศรี วิศวกรรมเครื่องกล10
28 6323100003 นายกิตติพร แสงอรุณ วิศวกรรมเครื่องกล10
29 6323100002 นายนิติพล นารีจันทร์ วิศวกรรมเครื่องกล10
30 6323100001 นายวรวัฒน์ เครือวัลย์ วิศวกรรมเครื่องกล10
31 6321100002 นายภคิน ศรีทอง วิศวกรรมเครื่องกล10
32 5904200009 นายพงศกร เขียวลงยา วิศวกรรมไฟฟ้า40
33 5904200007 นายปิยทัศน์ ลิขิตกาญจน์ วิศวกรรมไฟฟ้า40
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล