รายชื่อนศ.
รายวิชา152-434 : Illumination Engineering
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6304209999 นายเอกณรงค์ ชิดชอบ วิศวกรรมไฟฟ้า10
2 6204200016 MissSOYSUDA MANIVONG วิศวกรรมไฟฟ้า10
3 6104200018 นายภาสกร สีดา วิศวกรรมไฟฟ้า10
4 6104200015 นางสาวสุวภัทร ปิ่นเกตุ วิศวกรรมไฟฟ้า10
5 6104200014 นายศิวรักษ์ อาจสามล วิศวกรรมไฟฟ้า10
6 6104200007 นางสาวบุษกร ศรีจันทร์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
7 6104200006 นางสาวหทัยพร บัวภา วิศวกรรมไฟฟ้า10
8 6104200003 นายธนายุต จรงค์หนู วิศวกรรมไฟฟ้า10
9 6104200001 นายอรรถพล จันยอย วิศวกรรมไฟฟ้า10
10 6103220001 นายภาณุเดช เทียนคำ วิศวกรรมไฟฟ้า10
11 6103200015 นายโชคชัย ลิ้มประเสริฐ วิศวกรรมไฟฟ้า10
12 6103200014 นายชัชพล พิมพ์ใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า10
13 6103200013 นายพงศธร แก้วกระแสสินธ์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
14 6103200012 นายพีระพงษ์ วงดารา วิศวกรรมไฟฟ้า10
15 6103200011 นายยศณิรัญ สาคร วิศวกรรมไฟฟ้า10
16 6103200010 นายสุเมธ ทองมี วิศวกรรมไฟฟ้า10
17 6103200009 นายปาณัสม์ ยั่งยืนสุข วิศวกรรมไฟฟ้า10
18 6103200007 นายวงศกร มารยาท วิศวกรรมไฟฟ้า10
19 6103200005 นายไชยเชษฐ์ กรีบาง วิศวกรรมไฟฟ้า10
20 6103200004 นายสถาพร สรรพมุข วิศวกรรมไฟฟ้า10
21 6103200002 นายภัคพงษ์ อุบลเลิศ วิศวกรรมไฟฟ้า10
22 6103200001 นายสุรศักดิ์ คำภู วิศวกรรมไฟฟ้า10
23 6023200014 นายสมพงษ์ บุญแท่น วิศวกรรมไฟฟ้า40
24 6023200008 นายชานนท์ กิจโชติประเสริฐ วิศวกรรมไฟฟ้า40
25 6023200007 นายอานนท์ ทองปลาย วิศวกรรมไฟฟ้า40
26 6004200024 นายกฤษฎา สิมมาวงค์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
27 5904200013 นายคมกริช สีจาง วิศวกรรมไฟฟ้า40
28 5904200006 นายณัฐสิทธิ์ เขียวชอุ่ม วิศวกรรมไฟฟ้า10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล