รายชื่อนศ.
รายวิชา152-461 : Sensors and Transducers
กลุ่ม21
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6303200010 นายโสภณัฐ อำภา วิศวกรรมไฟฟ้า10
2 6303200012 นายพิสิฐชัย เหมปั้น วิศวกรรมไฟฟ้า10
3 6303200004 นายอลงกรณ์ รัตนพิศพรชัย วิศวกรรมไฟฟ้า10
4 6303200015 นายกันต์ สู่ประเสริฐ วิศวกรรมไฟฟ้า10
5 6321200001 นายธนวัฒน์ สุขใส วิศวกรรมไฟฟ้า10
6 6321200006 นายปิยะพงษ์ อุ้ยพรมมา วิศวกรรมไฟฟ้า10
7 6321200004 นายสกุลเกียรติ รุจิพงษ์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
8 6324200003 นายกวินท์ พ้วยเป้ วิศวกรรมไฟฟ้า10
9 6303200009 นายธนพงษ์ โคตรนาม วิศวกรรมไฟฟ้า10
10 6303200005 นายภาณุพงศ์ มาดีประเสริฐ วิศวกรรมไฟฟ้า10
11 6303200011 นายธนกฤต บำรุงกิจ วิศวกรรมไฟฟ้า10
12 6303200003 นายอุดมศักดิ์ โชติรัตน์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
13 6304200018 นางสาวจุฑามาศ โปณสุวรรณ วิศวกรรมไฟฟ้า10
14 6303200013 นายนิติธร เดชบำรุง วิศวกรรมไฟฟ้า10
15 6303200002 นายนพดล ไทรจำปา วิศวกรรมไฟฟ้า10
16 6303200016 นายอธิวัฒน์ มาตา วิศวกรรมไฟฟ้า10
17 6104200003 นายธนายุต จรงค์หนู วิศวกรรมไฟฟ้า10
18 6303200014 นายชิษณุพงศ์ ภู่เจริญ วิศวกรรมไฟฟ้า10
19 6323200010 นายถิรวุฒิ จันทร์เพ็ญ วิศวกรรมไฟฟ้า10
20 6323200001 นายอัษฎาวุธ รำพึงกิจ วิศวกรรมไฟฟ้า10
21 6204220001 นายกฤตธัช จันทร์วุฒิคุณ วิศวกรรมไฟฟ้า10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล