รายชื่อนศ.
รายวิชา151-241 : Fluid Mechanics
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6305500004 นายอินทัช ผิวดำดี วิศวกรรมยานยนต์10
2 6305500013 นายเจตนริน อินทจร วิศวกรรมยานยนต์10
3 6305500006 นายจักรพันธ์ จันทร์สุโรจน์ วิศวกรรมยานยนต์10
4 6303100012 นายวุฒฑวัฒน์ สุรภัตการกิจ วิศวกรรมเครื่องกล10
5 6304100005 นางสาวปิยะนันท์ สุขสว่าง วิศวกรรมเครื่องกล10
6 6304100003 นายกวิน ฝอยลม วิศวกรรมเครื่องกล10
7 6303100015 นายธิติวุฒิ ศรีมามาศ วิศวกรรมเครื่องกล10
8 6303100007 นายวรากร จรัลวรกุลวงศ์ วิศวกรรมเครื่องกล10
9 6303100005 นายจิตรมนัส มาดีประเสริฐ วิศวกรรมเครื่องกล10
10 6303100004 นายคีตรา เพียรนิติรักษ์ วิศวกรรมเครื่องกล10
11 6303100010 นางสาวพัชราภา กฤษณะการะเกตุ วิศวกรรมเครื่องกล10
12 6303100018 นายศุกล ฉัตร์จันทร์ วิศวกรรมเครื่องกล10
13 6303100011 นายสุเมธี สามา วิศวกรรมเครื่องกล10
14 6303100017 นายณัฐวุฒิ หมื่นนะ วิศวกรรมเครื่องกล10
15 6303100016 นายณรงศ์ฤทธิ์ ดาโลกา วิศวกรรมเครื่องกล10
16 6303100008 นายธนากร จุ้ยเสงี่ยม วิศวกรรมเครื่องกล10
17 6304100006 นายสวิตต์ บุญชู วิศวกรรมเครื่องกล10
18 6303100013 นายสว่างพงษ์ จงประสิทธิ์ วิศวกรรมเครื่องกล10
19 6303100009 นายณัฐพล มาดีประเสริฐ วิศวกรรมเครื่องกล10
20 6303100001 นายตรัยศ ล้ำเลิศ วิศวกรรมเครื่องกล10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล