รายชื่อนศ.
รายวิชา152-329 : Electrical Machines 2
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6204200005 นางสาวภัทรพร ธำรงกิจวิทยากุล วิศวกรรมไฟฟ้า10
2 6204200010 นายศักดา ดวงสง่า วิศวกรรมไฟฟ้า10
3 6204200008 นางสาวธนัชพร อำภา วิศวกรรมไฟฟ้า10
4 6204200019 นายโกวิท บุญบรรลุ วิศวกรรมไฟฟ้า10
5 6204200018 นายอนุชิต ไชยมา วิศวกรรมไฟฟ้า10
6 6204200017 นายธนวัฒน์ ทองไชย วิศวกรรมไฟฟ้า10
7 6304200016 นายศุภชัย เตชะธนไพบูลย์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
8 6204200015 นายนพดล คงพูล วิศวกรรมไฟฟ้า10
9 6424200005 นางสาววรัญญา ศิลปศร วิศวกรรมไฟฟ้า10
10 6104200018 นายภาสกร สีดา วิศวกรรมไฟฟ้า40
11 6424200002 นายทศพร วัฒนะพันธ์ศักดิ์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
12 6223220005 นายนิธิ เมฆะวัฒนะ วิศวกรรมไฟฟ้า10
13 6223220001 นายธีระศักดิ์ จันทร์แมน วิศวกรรมไฟฟ้า10
14 6223220004 นายนนทวัฒน์ บุญเป็ง วิศวกรรมไฟฟ้า10
15 6204200011 นายธนนท์ ตรงคณารักษ์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
16 6323220001 นายนิธิศ คุณพิชญอุดม วิศวกรรมไฟฟ้า10
17 6324220002 นางสาวมนปพร ชัยวาณิชยา วิศวกรรมไฟฟ้า10
18 6104200014 นายศิวรักษ์ อาจสามล วิศวกรรมไฟฟ้า10
19 6204200013 นางสาวลลิตวดี บุญยง วิศวกรรมไฟฟ้า10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล