รายชื่อนศ.
รายวิชา157-244 : Safety of Motor
กลุ่ม21
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6323500004 นายสิทธิชัย ภู่ศิริ วิศวกรรมยานยนต์10
2 6305500019 นายณัฐภัทร วันเพ็ง วิศวกรรมยานยนต์10
3 6305500018 นายธีรภพ แสงกุล วิศวกรรมยานยนต์10
4 6305500023 นางสาวกีรณา ประภารสุต วิศวกรรมยานยนต์10
5 6323500003 นายธนาพล อินทะวงษ์ วิศวกรรมยานยนต์10
6 6323500005 นายทวิภพ เปียทนงค์ วิศวกรรมยานยนต์10
7 6323500001 นายณัฐชาติ เบนอาลี วิศวกรรมยานยนต์10
8 6205500002 นายธนภัทร สุวรรณเนตร วิศวกรรมยานยนต์10
9 6205500016 นายสุกฤษฎิ์ นันตะกูล วิศวกรรมยานยนต์10
10 6205500003 นายทรงยศ รัตนอำนวยชัย วิศวกรรมยานยนต์10
11 6205500001 นายอรันย์ ชูสังข์ วิศวกรรมยานยนต์10
12 6205500006 นายธันวา เชี่ยววิจิตรพันธุ์ วิศวกรรมยานยนต์10
13 6205500004 นายกิติพงษ์ ดวดไธสง วิศวกรรมยานยนต์10
14 6205500012 นายณัฐวุฒิ ขำน้อย วิศวกรรมยานยนต์10
15 6205500008 นายคัมภีร์ ยมรัตน์ วิศวกรรมยานยนต์10
16 6205500011 นายธนัช ธาราวงศ์พิทักษ์ วิศวกรรมยานยนต์10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล