รายชื่อนศ.
รายวิชา151-271 : Engineering Materials
กลุ่ม21
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6303200009 นายธนพงษ์ โคตรนาม วิศวกรรมไฟฟ้า10
2 6004200013 นายภูริญ เงาเพ็ชร วิศวกรรมไฟฟ้า10
3 6423920001 นางสาวภูริตา กุลพันธ์ วิศวกรรมโยธา10
4 6423920002 นายธีระเดช อรุณวณิช วิศวกรรมโยธา10
5 6423900002 นางสาวแก้วใจ ทองพันชั่ง วิศวกรรมโยธา10
6 6403900002 นางสาววิรัลยา สมประสงค์ วิศวกรรมโยธา10
7 6423900017 นายณัฐวัฒน์ สุทธาเวศ วิศวกรรมโยธา10
8 6403900003 นายอดิศร ทาแก้ว วิศวกรรมโยธา10
9 6423900024 นายวราวุธ ชัยเสถียรกิจ วิศวกรรมโยธา10
10 6423900019 นายณัฐเขต สุรชิต วิศวกรรมโยธา10
11 6403900001 นายวุฒิชัย เอกสกุล วิศวกรรมโยธา10
12 6423900003 นายชัชวาลย์ คำเพียร วิศวกรรมโยธา10
13 6423900008 นายวโรดม รัตนวงศ์ วิศวกรรมโยธา10
14 6423900028 นายเอกวิทย์ กิจจิว วิศวกรรมโยธา10
15 6423900026 นายสุรเชษฐ์ สุวรรณวงศ์ วิศวกรรมโยธา10
16 6423900001 นางสาวสุพัตรา พยอม วิศวกรรมโยธา10
17 6423900015 นายศุภลักษณ์ จันจันทึก วิศวกรรมโยธา10
18 6423920003 นายธนิน ภัทรสว่างวงศ์ วิศวกรรมโยธา10
19 6423900010 นายอดิศร ต่อพล วิศวกรรมโยธา10
20 6423920006 นายสุรศักดิ์ อินต๊ะนาม วิศวกรรมโยธา10
21 6103900009 นายสิโรตม์ วงษ์วรรณ์ วิศวกรรมโยธา10
22 6423920007 นายภาณุเดช ธีรอำพน วิศวกรรมโยธา10
23 6323900008 นายทิวา รวยสันเทียะ วิศวกรรมโยธา10
24 6423900022 นายวรวุฒิ คูณคำตา วิศวกรรมโยธา10
25 6423920004 นายลัทธชัย วิไลพันธุ์รัตนา วิศวกรรมโยธา10
26 6423900007 นายจิรกิตติ์ พงษ์สีดา วิศวกรรมโยธา10
27 6423900018 นายธรรฑสพล กมลทิพย์มงคล วิศวกรรมโยธา10
28 6423920008 นายธนวัฒน์ อ่อนรักษ์ วิศวกรรมโยธา10
29 6423300005 นายกฤษณพงศ์ ชมปรารภ วิศวกรรมโยธา10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล