รายชื่อนศ.
รายวิชา151-101 : Engineering Drawing
กลุ่ม21
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6323000002 นายวิทยา ขันพรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
2 6423100001 นายวาทิตย์ จุลวัฒนะ วิศวกรรมเครื่องกล10
3 6423100002 นางสาวอมลธิดา สามารถ วิศวกรรมเครื่องกล10
4 6423100003 นายพรเทพ ภูศรีเทศ วิศวกรรมเครื่องกล10
5 6423100004 นายนริศทร์ ตันจินดารัตน์ วิศวกรรมเครื่องกล10
6 6423100005 นายชาญชัย ฉิมนางจีน วิศวกรรมเครื่องกล10
7 6324120001 นางสาวจุฑาทิพย์ วงษ์ใหญ่ วิศวกรรมเครื่องกล10
8 6423100006 นายสหรัฐ มิ่งขวัญ วิศวกรรมเครื่องกล10
9 6424100001 นายอธิพัฒ เจริญศักดิ์ธนกุล วิศวกรรมเครื่องกล10
10 6424100003 นายยสินทร ยัสโร วิศวกรรมเครื่องกล10
11 6424100004 นายธีรภัทร์ เรืองวิทูร วิศวกรรมเครื่องกล10
12 6424100002 นายธานินท์ ศรีชัย วิศวกรรมเครื่องกล10
13 6423200018 นางสาวกชกร คำแพ วิศวกรรมไฟฟ้า10
14 6423200001 นางสาวพรพรรณ ดวงมณี วิศวกรรมไฟฟ้า10
15 6423200003 นายอภิชาติ คำสนิท วิศวกรรมไฟฟ้า10
16 6423200005 นายสาธิตย์ ทะนาเวชย์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
17 6423200009 นายจักรินทร์ หมอยาดี วิศวกรรมไฟฟ้า10
18 6423200011 นางสาวมินตรา แสงวิมาน วิศวกรรมไฟฟ้า10
19 6424200004 นายยุทธิชัย กล่ำแก้ว วิศวกรรมไฟฟ้า10
20 6424200003 นายรัชชานนท์ นวลแสง วิศวกรรมไฟฟ้า10
21 6424200006 นายสุเมธ รักเดช วิศวกรรมไฟฟ้า10
22 6423200017 นายจิรวัฒน์ เม่นขำ วิศวกรรมไฟฟ้า10
23 6423200016 นายตันติกร บุญสว่าง วิศวกรรมไฟฟ้า10
24 6423200015 นายสนัฐพร น่วมแม่ วิศวกรรมไฟฟ้า10
25 6423200014 นายกมลพัฒน์ พรงาม วิศวกรรมไฟฟ้า10
26 6423200013 นายรัฐศาสตร์ บุญทา วิศวกรรมไฟฟ้า10
27 6423200012 นายวีรภัทร วงศ์แสน วิศวกรรมไฟฟ้า10
28 6423200010 นายนพดล วงค์แก่น วิศวกรรมไฟฟ้า10
29 6423200008 นายศิริกรณ์ เที่ยงทัศน์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
30 6423200007 นายธเนศธา ตาริน วิศวกรรมไฟฟ้า10
31 6423200004 นายธนาธิป หิรัญสุนทร วิศวกรรมไฟฟ้า10
32 6423200002 นายเด่นชัย พลขาล วิศวกรรมไฟฟ้า10
33 6424200001 นางสาวณภัทร เลิศเดชกำจร วิศวกรรมไฟฟ้า10
34 6305700003 นางสาวกานต์ธิดา ลาภา วิศวกรรมอุตสาหการ10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล