รายชื่อนศ.
รายวิชา152-433 : Power System Protection
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6203200005 นายศุภัช อินทร์ศิริ วิศวกรรมไฟฟ้า10
2 6203200011 นายวงศธร กันหาเรียง วิศวกรรมไฟฟ้า10
3 6203200009 นายณัฐนนท์ เรือนแก้ว วิศวกรรมไฟฟ้า10
4 6203200007 นายธนัช สุทธาทันต์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
5 6203200001 นายภาณุพงษ์ เริงพจน์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
6 6203200008 นายธนพล วินทะไชย วิศวกรรมไฟฟ้า10
7 6203220002 นายจิรวิทย์ โพธิ์ไพจิตร วิศวกรรมไฟฟ้า10
8 6203200006 นายนุห ภู่เงิน วิศวกรรมไฟฟ้า10
9 6004200002 นางสาวอาภากร อ่อนสำอางค์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
10 6203200010 นายวีรพล ชูชอบ วิศวกรรมไฟฟ้า10
11 6203200002 นายธนกร ทรัพย์บุญมี วิศวกรรมไฟฟ้า40
12 6203200003 นางสาวธันยธร เสภู่ วิศวกรรมไฟฟ้า10
13 6204220001 นายกฤตธัช จันทร์วุฒิคุณ วิศวกรรมไฟฟ้า10
14 6223220001 นายธีระศักดิ์ จันทร์แมน วิศวกรรมไฟฟ้า10
15 6223220004 นายนนทวัฒน์ บุญเป็ง วิศวกรรมไฟฟ้า10
16 6223220005 นายนิธิ เมฆะวัฒนะ วิศวกรรมไฟฟ้า10
17 6423200006 นายศุภชัย ปัญญาบารมี วิศวกรรมไฟฟ้า10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล