รายชื่อนศ.
รายวิชา151-101 : Engineering Drawings
กลุ่ม3
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6323200019 นายชาญภูมิ เอี่ยมทศ วิศวกรรมไฟฟ้า10
2 6223220005 นายนิธิ เมฆะวัฒนะ วิศวกรรมไฟฟ้า10
3 6223220003 นายศุภกานต์ ภูธร วิศวกรรมไฟฟ้า10
4 6223220004 นายนนทวัฒน์ บุญเป็ง วิศวกรรมไฟฟ้า10
5 6223220001 นายธีระศักดิ์ จันทร์แมน วิศวกรรมไฟฟ้า10
6 6324200008 นายณัฐวัตร ขันโท วิศวกรรมไฟฟ้า10
7 6324200005 นายวัชรพล ต้นจำปา วิศวกรรมไฟฟ้า10
8 6324200004 นายสิทธิพัฒน์ ลิ้มทอง วิศวกรรมไฟฟ้า10
9 6324200002 นางสาวนฤมล เศษคำ วิศวกรรมไฟฟ้า10
10 6323200010 นายถิรวุฒิ จันทร์เพ็ญ วิศวกรรมไฟฟ้า10
11 6323200011 นายวีระศักดิ์ หอมดวง วิศวกรรมไฟฟ้า10
12 6323200012 นายธนภูมิ ภวนาคโสภณ วิศวกรรมไฟฟ้า10
13 6323200013 นายชนสิทธิ์ พ่วงจินดา วิศวกรรมไฟฟ้า10
14 6323200014 นายวีรวัฒน์ โพธิ์กลิ่น วิศวกรรมไฟฟ้า10
15 6323200015 นายธนเดช โสนน้อย วิศวกรรมไฟฟ้า10
16 6323200016 นายอัครพล ฟักศิริ วิศวกรรมไฟฟ้า10
17 6323200017 นายกิตติภณ ลุ่ยทุ่ง วิศวกรรมไฟฟ้า10
18 6323200018 นายภูรี ชำนาญกุล วิศวกรรมไฟฟ้า10
19 5904200015 นายนัฐพงษ์ เจริญผล วิศวกรรมไฟฟ้า10
20 6004200004 นายเนติธร บัวรอด วิศวกรรมไฟฟ้า10
21 6324200011 นายณัฐกฤต เหลี่ยมไทย วิศวกรรมไฟฟ้า10
22 6323200001 นายอัษฎาวุธ รำพึงกิจ วิศวกรรมไฟฟ้า10
23 6323200003 นายธนวัฒน์ นันติ๊ วิศวกรรมไฟฟ้า10
24 6323200004 นายยสินทร ธนานันท์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
25 6323200005 นายกิตติพัฒน์ มาศเจริญ วิศวกรรมไฟฟ้า10
26 6323200006 นายวัชรพงษ์ ทัพวัตร วิศวกรรมไฟฟ้า10
27 6323200007 นายสิรภพ กระแสร์ทิพย์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
28 6323200008 นายพฤกษ กุมพล วิศวกรรมไฟฟ้า10
29 6323200009 นายทัศไนย แก้วสะอาด วิศวกรรมไฟฟ้า10
30 6324200003 นายกวินท์ พ้วยเป้ วิศวกรรมไฟฟ้า10
31 6324200006 นางสาวอรอนงค์ หงษ์ร่อน วิศวกรรมไฟฟ้า10
32 6324200007 นายธีรชน ยอดแสน วิศวกรรมไฟฟ้า10
33 6324200009 นายชัยพัชร์ ต่อพล วิศวกรรมไฟฟ้า10
34 6203920005 นายชลดลย์ พึ่งธรรมจิตต์ วิศวกรรมโยธา10
35 6005700012 นายสุธิพงค์ บวรรัตนธรรม วิศวกรรมอุตสาหการ10
36 6305700004 นายพงศ์ศิริ สีคช วิศวกรรมอุตสาหการ10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล