รายชื่อนศ.
รายวิชา152-332 : Electrical Engineering laboratory 2
กลุ่ม21
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6223200002 นายวรวุฒิ บุญชัย วิศวกรรมไฟฟ้า10
2 6303200002 นายนพดล ไทรจำปา วิศวกรรมไฟฟ้า10
3 6303200003 นายอุดมศักดิ์ โชติรัตน์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
4 6303200004 นายอลงกรณ์ รัตนพิศพรชัย วิศวกรรมไฟฟ้า10
5 6303200005 นายภาณุพงศ์ มาดีประเสริฐ วิศวกรรมไฟฟ้า10
6 6303200009 นายธนพงษ์ โคตรนาม วิศวกรรมไฟฟ้า10
7 6303200010 นายโสภณัฐ อำภา วิศวกรรมไฟฟ้า10
8 6303200011 นายธนกฤต บำรุงกิจ วิศวกรรมไฟฟ้า10
9 6303200012 นายพิสิฐชัย เหมปั้น วิศวกรรมไฟฟ้า10
10 6303200013 นายนิติธร เดชบำรุง วิศวกรรมไฟฟ้า10
11 6303200014 นายชิษณุพงศ์ ภู่เจริญ วิศวกรรมไฟฟ้า10
12 6303200015 นายกันต์ สู่ประเสริฐ วิศวกรรมไฟฟ้า10
13 6303200016 นายอธิวัฒน์ มาตา วิศวกรรมไฟฟ้า10
14 6304200018 นางสาวจุฑามาศ โปณสุวรรณ วิศวกรรมไฟฟ้า10
15 6423200001 นางสาวพรพรรณ ดวงมณี วิศวกรรมไฟฟ้า10
16 6423200002 นายเด่นชัย พลขาล วิศวกรรมไฟฟ้า10
17 6423200003 นายอภิชาติ คำสนิท วิศวกรรมไฟฟ้า10
18 6423200004 นายธนาธิป หิรัญสุนทร วิศวกรรมไฟฟ้า10
19 6423200005 นายสาธิตย์ ทะนาเวชย์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
20 6423200007 นายธเนศธา ตาริน วิศวกรรมไฟฟ้า10
21 6423200008 นายศิริกรณ์ เที่ยงทัศน์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
22 6423200009 นายจักรินทร์ หมอยาดี วิศวกรรมไฟฟ้า10
23 6423200010 นายนพดล วงค์แก่น วิศวกรรมไฟฟ้า10
24 6423200012 นายวีรภัทร วงศ์แสน วิศวกรรมไฟฟ้า10
25 6423200013 นายรัฐศาสตร์ บุญทา วิศวกรรมไฟฟ้า10
26 6423200017 นายจิรวัฒน์ เม่นขำ วิศวกรรมไฟฟ้า10
27 6424200001 นางสาวณภัทร เลิศเดชกำจร วิศวกรรมไฟฟ้า10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล