รายชื่อนศ.
รายวิชา152-312 : Electromagnetic Fields and Waves
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 5704200039 นายกร พรชัยชนะกิจ วิศวกรรมไฟฟ้า10
2 6303200002 นายนพดล ไทรจำปา วิศวกรรมไฟฟ้า10
3 6303200003 นายอุดมศักดิ์ โชติรัตน์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
4 6303200004 นายอลงกรณ์ รัตนพิศพรชัย วิศวกรรมไฟฟ้า10
5 6303200005 นายภาณุพงศ์ มาดีประเสริฐ วิศวกรรมไฟฟ้า10
6 6303200010 นายโสภณัฐ อำภา วิศวกรรมไฟฟ้า10
7 6303200011 นายธนกฤต บำรุงกิจ วิศวกรรมไฟฟ้า10
8 6303200012 นายพิสิฐชัย เหมปั้น วิศวกรรมไฟฟ้า10
9 6303200013 นายนิติธร เดชบำรุง วิศวกรรมไฟฟ้า10
10 6303200014 นายชิษณุพงศ์ ภู่เจริญ วิศวกรรมไฟฟ้า10
11 6303200015 นายกันต์ สู่ประเสริฐ วิศวกรรมไฟฟ้า10
12 6303200016 นายอธิวัฒน์ มาตา วิศวกรรมไฟฟ้า10
13 6304200002 นายวีรภัทร สมสา วิศวกรรมไฟฟ้า10
14 6304200004 นางสาวนฤภร ภารัตน์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
15 6304200006 นายกษิฤทธิ์ ลิ้มพานิช วิศวกรรมไฟฟ้า10
16 6304200007 นายธนภัทร ศรีแก้ว วิศวกรรมไฟฟ้า10
17 6304200009 นายณัฐชา ฉายทองคำ วิศวกรรมไฟฟ้า10
18 6304200010 นางสาวฐิติญา กอบจิตติ วิศวกรรมไฟฟ้า10
19 6304200011 นายนวพล ศรทับเจริญ วิศวกรรมไฟฟ้า10
20 6304200012 นายกฤษฎา พัฒนะปริญญ์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
21 6304200013 นางสาวชนิสรา ฉายอรุณ วิศวกรรมไฟฟ้า10
22 6304200014 นายตะวันชัช สุขสมัคร์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
23 6304200019 นายธนโชติ ไพรินทร์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
24 6304220001 นายภูดิส ไชยมงคล วิศวกรรมไฟฟ้า10
25 6403200005 นายวรุตม์ พอกสนิท วิศวกรรมไฟฟ้า10
26 6403200006 นายศราวุฒิ มนัส วิศวกรรมไฟฟ้า10
27 6403200007 นายธนวัฒน์ กันธิวัง วิศวกรรมไฟฟ้า10
28 6403200014 นายธนพัฒน์ งามนิมิตร วิศวกรรมไฟฟ้า10
29 6403200015 นายธนากร เสนาลา วิศวกรรมไฟฟ้า10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล