รายชื่อนศ.
รายวิชา153-421 : Hydraulic Engineering
กลุ่ม21
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 5903900017 นายพงศธร คงแถวทอง วิศวกรรมโยธา10
2 6303900001 นายจตุรงค์ โรจนรัต วิศวกรรมโยธา10
3 6303900002 นางสาวพิมพ์ลภัส วนิชอนันกุล วิศวกรรมโยธา10
4 6303900003 นายวัฒนา กันทะแก้ว วิศวกรรมโยธา10
5 6303900005 นางสาวพิมพ์ลภัฐ ภู่อารีย์ วิศวกรรมโยธา10
6 6303900007 นายธนบดี บุญเเต้ม วิศวกรรมโยธา10
7 6303900016 นางสาวพัทธนันท์ เกตุมาตย์ วิศวกรรมโยธา10
8 6303900020 นางสาวกิตติยา มูลทนาวงษ์ วิศวกรรมโยธา10
9 6303900024 นายพงศกร พงศ์กิจการเจริญ วิศวกรรมโยธา10
10 6323300001 นายสมพงษ์ รสฟุ้ง วิศวกรรมโยธา10
11 6323300003 นายวิรัตน์ ผลชื่น วิศวกรรมโยธา10
12 6323300004 นายวิสิษฎ์ ทรัพย์ปราช วิศวกรรมโยธา10
13 6323300005 นายวสิษฐ์พล แหสกุลหิรัญ วิศวกรรมโยธา10
14 6323300007 นายชัชวาลย์ พรมรักษ์ วิศวกรรมโยธา10
15 6323300008 นายศุภกิจ โอกาศ วิศวกรรมโยธา10
16 6323900003 นายชาคร คงนา วิศวกรรมโยธา10
17 6323920002 นายปุณภณ วิศรุตเมธิน วิศวกรรมโยธา10
18 6423900014 นางสาวกฤติยา คล่องแคล่ว วิศวกรรมโยธา10
19 6423900026 นายสุรเชษฐ์ สุวรรณวงศ์ วิศวกรรมโยธา10
20 6423900028 นายเอกวิทย์ กิจจิว วิศวกรรมโยธา10
21 6523900011 นายอิทธิชัย คำมูล วิศวกรรมโยธา10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล