รายชื่อนศ.
รายวิชา151-201 : Engineering mechanics 1
กลุ่ม21
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6423900013 นายสุรสาร เทพศิริ วิศวกรรมโยธา10
2 6423920001 นางสาวภูริตา กุลพันธ์ วิศวกรรมโยธา10
3 6423920002 นายธีระเดช อรุณวณิช วิศวกรรมโยธา10
4 6522500001 นายวัชรพล ติมุลา เทคโนโลยียานยนต์10
5 6523300002 นายจรัส สิงหเรศร์ วิศวกรรมโยธา10
6 6523300003 นายเดชาโชติ ไกรทอง วิศวกรรมโยธา10
7 6523300004 นายภูมิพัฒน์ ประสบแสงทอง วิศวกรรมโยธา10
8 6523900007 นางสาวภัทราภรณ์ อภิชัย วิศวกรรมโยธา10
9 6523900009 นายกฤชา สุวรรณชัยรบ วิศวกรรมโยธา10
10 6523900015 นายพงษ์ศักดิ์ดา ลาพิมพ์ วิศวกรรมโยธา10
11 6523900016 นายชัชวาลย์ เลิศวัฒนะชัยนนท์ วิศวกรรมโยธา10
12 6523900018 นายวิสิษฐ์ หมื่นขัน วิศวกรรมโยธา10
13 6523900020 นายชานนท์ แสนท้าว วิศวกรรมโยธา10
14 6523900023 นายอรรคพล หลอมทอง วิศวกรรมโยธา10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล