รายชื่อนศ.
รายวิชา152-475 : Introduction to Electric Vehicle Engineering
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6204200011 นายธนนท์ ตรงคณารักษ์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
2 6204220001 นายกฤตธัช จันทร์วุฒิคุณ วิศวกรรมไฟฟ้า10
3 6304100003 นายกวิน ฝอยลม วิศวกรรมเครื่องกล10
4 6304100005 นางสาวปิยะนันท์ สุขสว่าง วิศวกรรมเครื่องกล10
5 6304200005 นายธนดล แป๊ะสมัน วิศวกรรมไฟฟ้า10
6 6304200008 นางสาวปัญจรัตน์ ยุบลชิตร วิศวกรรมไฟฟ้า10
7 6404100001 นายวิธวินท์ หนูนัง วิศวกรรมเครื่องกล10
8 6404100002 นายวรทัต เขียวฉะอุ่ม วิศวกรรมเครื่องกล10
9 6404100003 นายธีรภัทร อุนานุยา วิศวกรรมเครื่องกล10
10 6404100005 นายทัชพล ภัทรเปรมเจริญ วิศวกรรมเครื่องกล10
11 6404100006 นายนนทพัทธ์ จันศรี วิศวกรรมเครื่องกล10
12 6404100007 นายสหัสชัย ประสิทธิพรสิริ วิศวกรรมเครื่องกล10
13 6504100008 นายปัณฐวิชญ์ เกริกกอบเกียรติ์ วิศวกรรมเครื่องกล10
14 6504100013 นายณรงค์ศักดิ์ กองทอง วิศวกรรมเครื่องกล10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล