รายชื่อนศ.
รายวิชา101-406 : Creative Photography
กลุ่ม3
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6005700015 นายภาณุพงศ์ ลือชา วิศวกรรมอุตสาหการ10
2 6103900016 นายสิทธิชัย พุดจำปี วิศวกรรมโยธา10
3 6203200011 นายวงศธร กันหาเรียง วิศวกรรมไฟฟ้า10
4 6203220002 นายจิรวิทย์ โพธิ์ไพจิตร วิศวกรรมไฟฟ้า10
5 6305700004 นายพงศ์ศิริ สีคช วิศวกรรมอุตสาหการ10
6 6402600001 นายคณิน จ้อยรุ่ง เทคโนโลยีการพิมพ์10
7 6402600003 นายกัมพล เพ็ชร์เกษม เทคโนโลยีการพิมพ์10
8 6402600004 นายสุริยงค์ คงพิริยะมาโนชญ์ เทคโนโลยีการพิมพ์10
9 6402600005 นายชาคริต น้อยอิ่ม เทคโนโลยีการพิมพ์10
10 6402600006 นายพรชัย เทพสนิท เทคโนโลยีการพิมพ์10
11 6402600007 นายภูชิตย์ มีสมยา เทคโนโลยีการพิมพ์10
12 6402600008 นายวัชระ เสนะ เทคโนโลยีการพิมพ์10
13 6403120001 นายกานต์ชนก ลิ่มเงิน วิศวกรรมเครื่องกล10
14 6404000002 นายดลพัฒน์ รุ่งเจริญชินาวงศ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
15 6503200003 นายพรพิทักษ์ โยธาใหญ่ วิศวกรรมไฟฟ้า10
16 6503200004 นายถิรพล มีแก้ว วิศวกรรมไฟฟ้า10
17 6503200009 นายกนก มะคนมอญ วิศวกรรมไฟฟ้า10
18 6503200010 นายปิยังกูร สุทธิกุล วิศวกรรมไฟฟ้า10
19 6503200011 นายวีรภัทร สุนทร วิศวกรรมไฟฟ้า10
 บริหารธุรกิจ
20 6204300007 นางสาวสุชาดา พร้อมทรัพย์ การจัดการทั่วไปและการประกอบการ10
 ศิลปศาสตร์
21 6204400014 นายรัตติพงศ์ แก้วกัญญา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ10
22 6204400082 นางสาวณัฐพร สมวงศ์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ10
 นิเทศศาสตร์
23 6504600005 นางสาวณัฏฐธิดา โพธิปรึก ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
24 6504600048 นายปฏิภาณ บุญเจริญสุขกุล การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
25 6504600102 นางสาววนัสนันท์ แสนจันทร์แดง ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
 พยาบาลศาสตร์
26 6503400022 นางสาวกันยารัตน์ น้อยบุดดี พยาบาลศาสตร์10
27 6503400023 นางสาวจิรพัฒน์ ยอดสิงห์ พยาบาลศาสตร์10
28 6503400024 นางสาวสุภาพร จันดำ พยาบาลศาสตร์10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล