รายชื่อนศ.
รายวิชา124-103 : General Physics Laboratory 1
กลุ่ม22
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6204000012 นายสรวิชญ์ สุขผล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
2 6424120001 นายอดิสันติ์ แสงสวัสดิ์ วิศวกรรมเครื่องกล10
3 6505700001 นายพันธวัช ภิรมศรี วิศวกรรมอุตสาหการ10
4 6523000001 นายวรพล พูลต่าย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
5 6523000003 นายอัครชัย อุ้ยโพนทอง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
6 6523000004 นายชลสิทธิ์ เปรมมิตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
7 6523000005 นายชยุตม์ เรียนรู้ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
8 6523000006 นายทศพล สุทธิพรทรัพย์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
9 6523500001 นายสรยุทธ กัณหาชาลี วิศวกรรมยานยนต์10
10 6523500002 นายวิทยา กุลญาดา วิศวกรรมยานยนต์10
11 6523900015 นายพงษ์ศักดิ์ดา ลาพิมพ์ วิศวกรรมโยธา10
12 6524000002 นายคเชนทร์ เรืองนุ่น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
13 6524000003 นายมินทาดา พัวพันธ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
14 6524000004 นางสาวณิชาภัทร ธิติธนากร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
15 6524000005 จ่าอากาศตรีธวัชชัย ศรีสิทธิ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
16 6524000006 นายพิทยุตม์ อุปนันท์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
17 6524000007 นายอันวา สุทธิประภา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
18 6525500001 นายยืนยง ไกรยุทธ วิศวกรรมยานยนต์10
19 6525500002 นายฉัตรพล เพ็งผล วิศวกรรมยานยนต์10
20 6525500003 นายกรปภพ อรุณพันธุ์ วิศวกรรมยานยนต์10
21 6525700001 นายนคร ศรีตะปัญญะ วิศวกรรมอุตสาหการ10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล